Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods, zou u toeroepen: Uwe feestviering was eene ijdele vertooning en eene dwaasheid; want wat haren grond moest uitmaken, wordt bij u niet gevonden. De ware God verheerlijking ontbreekt haar, als de verheerlijking van dien God, die zich noch door klanken, noch door bloemkransen laat verheerlijken, als het gemoed en het leven er mede in strijd is.

Sprak ik tot hiertoe van den geestelijken, Gode gevalligen aard onzer Godverheerlijking over de uitvinding der Boekdrukkunst, zoo als deze zich openbaart in het gebruik maken van hare vruchten voor ons zeiven; ik wil tevens van haar spreken, zoo als zij zich openbaart in hare zorg ook voor anderen. Met andere woorden: moet onze Godverheerlijking daarin bestaan, dat wij van de vruchten der Boekdrukkunst een Godverheerlijkend gebruik maken; zij moet ook daarin bestaan, dat wij, naar ons vermogen, de Boekdrukkunst aan de verheerlijking van God pogen te doen dienstbaar zijn. En dat kunnen wij allen, ofschoon op onderscheidene wijze. Zijn er, die door God met meer dan gewone verstandsgaven bedeeld zijn, zij kunnen dat, door de vruchten van hunne onderzoekingen op het gebied der waarheid, door de drukpers, in ruimeren kring bekend te maken; en anderen weder kunnen dat, door deze vruchten niet slechts voor zich zeiven te gebruiken, maar die ook aan anderen mede te deelen, opdat zij zoo door meerderen genoten worden. Wij danken God, dat het ook in ons vaderland niet aan dezulken ontbreekt, die alzoo, ter verheerlijking van God, de edelste uitvinding aan hare bedoeling dienstbaar maken. Maar, ach, dat ook hier de edelste zaak, door de zonde ten verderve misbruikt wordt! Wel moge, in dit opzigt, Nederland zich bij sommige andere landen gunstig onderscheiden; Nederland, waar het gezag der wet slechts zelden behoeft tüsschen beiden te

Sluiten