Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Ismael toont, welke macht een man, die Gods vriend is, heeft, om over den loop der gebeurtenissen een koninklijke heerschappij te voeren. De mensch is voor zulke koninklijke heerschappij geschapen. 1)

Dit toont ons de strekking van Gods openbaring. Heeft de mensch door de zonde Gods heerlijkheid verloren, wij zien in Abraham hoe Gcds beeld weder in hem wordt hersteld.

Hoezeer wordt alles roet ontzag vervuld voor den man, die een vriend Gods mag worden genoemd. Is de wijsheid der menschen hier werkzaam geweest, om zulk een machtige persoonlijkheid te vormen'?

Hier is het te aanschouwen, dat met de herstelling van Gods. beeld in den mensch, tegelijk diens oorspronkelijke heerlijke eigenschappen weder tevoorschijn treden. Natuurlijk. — Nu immers kan de wijsheid Gods weder in hem werkzaam zijn. Nu eerst en nu alleen wordt de mensch weder waarlijk mensch. Hij wordt een dienstknecht Gods, en laat iets van Gods heerlijkheid op aarde aanschouwen.

Gij zij t eei. vorst Gods ! roept een heidensch stamhoofd uit; ja zelf de PrieSter-koning Melchizedek biedt hem zijne hulde.

Daar staat dus eene persoonlijkheid in het voorportaal der Schrift ons voor oogen, die ons predikt: de van God vervreemde zondaar kan door gemeenschap met God, dat is: door vertrouwen te stellen in den Vertrouwenswaardigster weder in zijn oorspronkelijke heerlijkheid worden hersteld.

Maar alleen daardoor. — Klaar en duidelijk wordt hier gepredikt, dat in zijn persoon iedere vraag van alle tijden, ook de sociale vragen van onzen tijd zijn opgelost.

Is Abraham dan geen persoon geweest van gelijke bewegingen als wij"? Was hij geen zondaar gelijk wij, en is ook niet bij Hem de zwakheid van onze gevallen natuur openbaar geworden ? En desniettegenstaande is hij

') Andrew Mürray. De School des Gebeds. Amsterdam, 1884.

Sluiten