Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwer derhalve een kort, maar helder overzigt van de twee belangrijkste momenten uit onze nieuwere geschiedenis, en aan de handeling is de uiteenzetting van juiste denkbeelden over de staatkundige beteekenis dier feiten verbonden. Maar ook behalve dé'historische, heeft dit gelegenheidsstukje nog eene morele strekking. Wil zien er den burger soldaat worden en pit het burgerleven terugkeeren, en zich pfj^k^téfjein loffelijk Onderscheiden; maar de type van hen, die door eigen schuld noch op het een, noch op het ander slagen , ontbreekt nier! '

Bijzondere, vermelding verdient nog de slot-dekoratie,die even verrassend als schoon was. De achtergrond opende zich en deed eene allerprachtigste wapen- en vlaggentrofee uitkomen, versierd met lauwerkransen, waarin men de namen las van hen, wier arm het krachtigste bijdroeg om de oranjevaan op den van vreamde overheersching bevrijden bodem weder voor goed te planten: als: Van Hogendorp, Repelaer, ! van der Duyn van Maasdam, de Jonge, [ van Stirum, Changuion. Dit schitterend dekoratief werd vervangen door eene voorstelling van het Monument op den Dam, waarin Amstels Stedemaagd had post gevat, en op wier vingerwenk op eens het naamcijfer van den onsteTfelijken veldmaar- : schalk te midden van het Monument zigtbaar werd.

Voor eeue eerste voorstelling was de : uitvoering hoogst loffelijk, en de indruk op de aanwezigen onbeschrijfelijk.

Die digt opeengedrongen massa oude wa- ', penbroeders, zoowel door de handeling op het tooneel, als door elkanders bijzijn geheel in het gedenkwaardig tijdvak van 1830-1831 verplaatst, is bij herhaling als door een elektrische schok bewogen. Daverend handgeklap begroet iedere toe'speling-, iedere gelukkige greep, waaraan

het stukje zoo rijk is, en na het vallen der gordijn,wordt de vervaardiger met geestdrift ten tooneele geroepen. Hij verschijnt, betuigt in korte woorden zijn dank, maar, eere hebbe zijn goed hart, hij bedankt tevens voor aller oog en oor den ijverigen schouwburg-direkteur, den heer J. Eduard de Vries, die door zorg, inspanning en onbekrompenheid zoo veel heeft toegebragt om dezen feestavond op te luisteren, en rigt tevens het woord tot den orkestmeester, den heer Bersée, die zich mede zoo loffelijk van zijne taak, in den rnimsten omvang, gekweten heeft. Deze dankbetuiging gaat vergezeld vau een cadeau in zilver aan beide heeren.

De voorstelling wordt besloten met een nationaal ballet door den heer Voitus van Hamme gekomponeerd, eindigende met een fraaije groep, vertoonende het afbeeldsel van Z. M. Willem III, dat met daverende toejuiching wordt begroet.

Terwijl dus in den grooten Schouwburg de gala-voorstelling, bij wijze van beslóten partij, wordt gegeven, is in het Grand Thédtre des Variétés van den heer A. van Lier Iz. een zeer talrijk en deftig gezelschap bijeen, om de uitvoering bij te wonen van twee vaderlandsche stukken, door dien direkteur ter, gelegenheid van de feesten gekozen. Deze stukken zijn het gunstig bekende voortbrengsel der vruohtbare pen van A. Ruysch, Moederliefde en heldenmoed, en het ten jare 1832 door A. J. van der Aa vervaardigde, en door kommissarissen van den stads schouwburg alhier goedgekeurde en aangenomen gelegenheids-blijspel Het Metalen Kruis. De echt nederlandsche ontboezemingen, aan de uitvoering in beide «tukken door de vaderlandslievende schrijvers in den mond gelegd, en de koepletten waarvan het laatstgenoemde is voorzien, worden met geestdrift toegejuicht. Toepasselijk op de ptöitigheid die thans de hoofd-

Sluiten