Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijken geest, dezer dagen weder zoo heerlijk gebleken,tot onderwerp van zijn toast.

De heer Butgérs van der Loeff wijdde een dronk aan het verbond van Minerva en Mars — den student-soldaat.

Was de geestdrift reeds bij den aanvang van het feest onbeschrijfelijk, de algemeen heerschende toon, even gul als blij en waardig, de feestdronken voerden de algemeene opgetogenheid ten top. Maar wie schetst den alles beheerschenden en overheerschenden indruk, te weeg gebragt door den burgemeester der stad, toen hij, gelijk wij hierboven reeds met een enkel woord opgaven, over den volksgeest "van 1856 sprak. Wij betreuren het levendig niet in staat te zijn die ontboezeming woordelijk mede te deelen. Gaf al het gebeurde een verpletterend démenti aan de armzalige en ongerijmde geruchten, nu en dan in de laatste dagen in omloop, die krachtdadige logenstraffing reeds door de onloochenbaarste feiten gegeven, werd door den heer Boot in bezielde taal op voortreffelijke wijze nader uitgedrukt. Met gepasten trots wees de burgervader op de zoo kennelijk gebleken uiting van den volksgeest, en deed met den meestert nadruk en op onwedersprekelijke wijze uitkomen, hoe daardoor allen beschaamd werden, die met vrees de viering van het feest van vrede en trouw hadden te gemoet gezien. De spreker schroomde niet, en hij deed er wèl aan, kordaat al die geruchten te noemen, en stelde nu daarentegen in breede en krachtige trekken met diep gevoel de waarheid in het licht, en evenzeer als hij den miskenden gewantrouwden volksgeest verdedigde en handhaafde, door zegevierend op de feiten van den dag te wijzen, verdedigde en handhaafde hij den Koning en de raadslieden der kroon tegen iedere verdenking, als zouden ooit Oranje of wie door een vont uit dat stamhuis tot raads¬

man werd gekozen, medepligtig kunnen zijn aan eedbreuk of aanranding van de vrijheden des volks.

Van alle zijden werd schier iedere volzin dezer uit het hart tot het hart gesproken rede met den meesten nadruk bekrachtigd. O, wie in de zaal aanwezig mogt geweest zijn en zich, al ware het ook slechts een oogenblik, vóór de feestviering had laten medeslepen door de vrees van enkelen, hoe diep beschaamd moet hij, na de plegtigheid van dezen morgen en het woord van den heer Boot, zich gevoeld hebben!

Nog verdient opmerking dat op den heer Burlage, wien het, zoo als men denken kan, aan geen hulde ontbrak, een fraaije toast werd uitgebragt door den heer mr. L. Metman, die door den heer Burlage op gepaste wijze beantwoord werd.

Deze ■ derde dag der feestvieringen was bestemd om besloten te worden in et een luisterrijk vuurwerk, door de stad te geven op den Buiten-Amstel.

Door de stedelijke regering hiertoe nitgenoodigd, had de Amsterdamsche roeien zeilvereeniging de Hoop, hierin ter zijde gestaan door de Amstel-jagthaven, gaarne op zich genomen om op dezen avond Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden , alle verdere autoriteiten en allen die aan het diner in het Park hadden deelgenomen , in het gebouw der vereeniging te ontvangen, terwijl zij zich tevens belastte met de regeling en uitvoering van eenige andere festiviteiten en hiertoe strekkende maatregelen. In de eerste en voorname plaats was als zoodanig het lokaal der Vereeniging tot ontvangst der hooge gasten , door den behanger Bouman, eenvoudig doch smaakvol gedekoreerd en met bloemen versierd. Deze dekoratie blijft voor een ieder nog gedurende eenige dagen ter bezigtiging gesteld.

Sluiten