Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemming met beider bouwstijl bragten, en als bet oog nu langs beide gebouwen dwaalt, rust het met welgevallen op het gedenkteeken, dat er reeds bij den eersten aanblik inuig mede harmoniëert, en zijne plaatsing- op den Dam als het ware zigtbaar wettigt.

Eene gedetailleerde beschrijving zal thans de voortreffelijkheid van dit eenvoudig, maar in waarheid indrukwekkend kunst? werk, ook wat zin en beteekenis betreft, helder doen uitkomen.

Het grondplan is een vierkant waarvan de vier hoeken afgesneden zijn, zoodat een achthoek, ontstaat met vier lange en vier korte zijden. De korte vlakken pjn daarna

20 duim buitenwaarts uitspringen" gei*".»—, waardoor de vorm niet alleen wint, maar tevens een belangrijk voordeel in de zamenstelüng verkregen wordt. De zuü nn is mede achthoekig, rustende op een met verscheidene lijstwerken afgezet ondergedeelte, dat naar onderen steeds grooter omvang krijgt. Het derde of bovenste der naald is een pedestal, in den top der zuil ingewerkt, waarop het beeld der Eendragt geplaatst is.

De bas-reliefs (vervaardigd naar modellen van den heer Boy er) en de inskriptiën zijn, als volgt: Onderste paneelen. Aan

de voorzijde (den kant naar nei paieis gekeerd) leest men: Aan den volksgeest van 1880 en 1831. Achterzijde: Tot opwekhing van tijdgenoot en nageslacht. In de beide zijpaneelen zijn geplaatst; het Wapen van Nederland en dat van Oranje (het wapen van prins Willem I).

De daarop volgende hooger gelegen basreliëfs zijn: Voorzijde: de Trouw, zinnebeeldig voorgesteld door een hond, bewarende de sleutelen der veste. Achterzijde: de Moed. Begts en links, boven de wapens: de beide keerzijden van het Metalen Kruis, geschraagd door geniën.

mii moeten hierbü even stilstaan om

's kunstenaars juiste opvatting te doen

«HVnmPT! en reet te laten weervaren.

Het Metalen . Kruis, dat allengs door het afsterven der bezitters zeldzamer wordt, is rlp.rhalve wel ou het Gedenkteeken duur?

zaam en aanschouwelijk bewaard; doch opzettelijk is het op de beide zijflanken voorgesteld, om aan te toonen dat de volksgeest, op de voorzijde door zinnebeeld en spreuk vermeld, de hoofdzaak is waaraan het gedenkteeken is gewijd, en waarvan het kruis slechts een verwijderd gevolg is.

Voorts is elke der vier breede zijden van Ac opMVantfi oöfraande zuil afgedeeld in drie

paneelen. Het middelsteJ een schild of

medaillon, draagt de navoigenue ^mm^m^i Voorzijde: De eer van Nederland gehand¬

haafd door forst en vorn. a«u*i^. God beschef me Nederland en Oranje. Links : 5 Oclober 1830. Te wapen! Begts: % Augustus 1831. Voorwaarts!

De onderste paneelen der zuil bevatten wederom toepasselijke bas-reliefs, het zijn: Voorzijde: De Waakzaamheid (boven de Tföuw). Achterzijde: De Voorzigtigheid (boven den Moed). Begts: De Eendragt} links: de Kracht: boven de wapens van den Staat en het vorstelijk huis.

De bovenpaneelen zyn versierd mei isrygw trofeën. Voorzijde: Genie en artillerie, Begts: Infanterie, Links: Kavalerie. Achterzijde: Marine.

De totale hoogte van het Gedenkteeken is 17 ned. ellen of ongeveer 64 voeten (rijnl.).

Wij verwijzen onze lezers tot nadere verduidelijking op de houtsneê-afbeelding aan het vorig blad toegevoegd, en herinneren, dat de heer P. M. van Lom, alhier, eene fraaije op groote schaal vervaardigde gravure, het gedenkteken voorstellende, heeft uitgegeven.

Sluiten