Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Societeits-prijs.

Een kristallen beker met zilveren voet en deksel, door Z. M. den Koning aangeboden.

Een Personele prijs

voor den Séhutter, geregtigd tot het dragen van het Metalen Etuis, bestaande in eene buks met toebehooren, in palisanderhouten kist, door Z. M. den Koning aangeboden.

Eon tweede Personele prijs

voor den Schutter, geregtigd als boven, bestaande in een koppel pistolen met toebehooren, in mahonihouten kist, aangeboden door den heer /. W. Kerkhoven, luitenant-kolonel, gekommandeerd hebbende het 2e batalj. der le afd. mobiele NoordHollandsche schutterij.

Eerste Personele prijs.

Kristallen kaas- en boterstolpen met zilver gemonteerd.

Tweede Personele prijs.

Een kristallen roomvaas op zilveren voet.

Derdo Personele prijs.

Drie portwijn-karaffen met zilver gemonteerd.

Allen prijzen aangeboden door Z. M. den Koning.

Eerste Pozen-prijs.

Een verheil THEEGARNrTCTJR, Ül kistje,

benevens zilveren insignia, door Z. M. den Koning aangeboden.

Tweede Bozen-prijs.

Een gouden medaille , door eene Donatrice der Buksschutterij Claudius Civilis aangeboden.

Derde Bozen-prijs.

Een zilveren Inktkoker, aangeboden door een Lid der Buksschutterij Claudius Civilis.

Prins Hendrik heeft, naar het door allen gevolgde schuttersgebrüik, het getrokken nommer voor deü hoed geplaatst, en , schiet voor het scherpschtittersgild le pelit S>: Hulert, te 's Gravenhage gevestigd, mede. Het eer&te schot reeds toont, dat de vorstelijke hand de buks met eere weet te gebruiken. Stipte orde en blijde stemming kenmerken den wedstrijd, en het oordeel van de deskundigen is, dat er »goêd geschoten" wordt. — Laat inde» namiddag loopt het konkoers af, en begeeft men zich naar de Vereeniging terug om het feest met een diner te besluiten. Prins Hendrik en de leden van het bestaat der le afdeeling van Eet Metalen Kruk nemen er deel aan. Alle standen zijn op nieuw aan dezen genoegelijken disch vertegenwoordigd en vereenigd. De echt broederlijke geest, die zich gedurende de feesten bij iedere zamenkomst zoo edel openbaarde, heerscht ook nu weder onder de aanzittenden, en het gastmaal levert op nieuw het schoone tafereel van eendragtige broeders uit één huisgezin. Menige hartelijke toast wordt met geestdrift gehoord en beantwoord, en soms door het zingen van het volkslied gevolgd. Onder het dessert reikt Prins Hendrik met gepaste toespraken de bovenvermelde prijzen aan de overwinnaars uit, als:

De eerste societeits-prijs aan het Scherpschuttersgild » Oefening en Vermaak" te 's Hage, dat in 6 schoten met een getal van 5 schutters, 370 punten heeft behaald.

De tweede socirteits-ïrijs , aan het gild «Neèrlands Koning" te Zutphen,dat met een gelijk getal schutters en schoten als het zoo even genoemde 341 punten maakte.

De EERSTE PERSONELE prijs , VOOr d*u

schutter, geregtigd tot het dragen van liet Metalen Kruis, aan J. A. baron de Vos van Steörtnjk, lid van het gild Neèrlands Koning, behaald met 79 punten.

Sluiten