Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den wille Gods, niet eerst de menschen, maar God liefhebben. Het blijft onze roeping aldoor te getuigen. Op eene goede Zondagswet en op het losmaken van den finantiëelen band tusschen den Staat en de kerkgenootschappen aan te dringen, is eisch. Laat nu de Synode toonen, bij de mogeljjk dicht op handen zijnde grondwetsherziening, dat zij wakker is. Zij moet de eere Gods handhaven, haar invloed op de wankelende broeders doen gelden en met de publieke volksconscientie rekenen. Aanhouden, oroeders! Waterdroppels hollen steenen uit.

Eindeljjk 'wordt door een onzer Prae-adviseurs gewezen op hetgeen te Zwolle met het oog op het derde punt bepaald is. Hjj leest het op de jongste Synode aangenomen voorstel, in art. 221 voorkomende, en zegt: hier hebben wij een maatstaf. De Synode kan in dezelfde richting voortgaan als hier aangegeven is. Zijns inziens moet de Synode hare Commissie machtigen om te gelegener tijd zich tot de Regeering te wenden. IJveren, maar met verstand, is onze roeping. Het tweede en derde punt onder de aandacht der Regeering te brengen, acht hjj wenschelijk, maar niet het eerste punt, omdat het thans in de Kamer niet aan de orde is. Het slaan in den blinde moet ontraden worden. Mr. Groen van Prinsterer ontried ook altijd het ontijdig petitionneeren.

Maar — merkt een laatste spreker op — veler oogen in den lande zgn op ons gevestigd, en omdat er in den jongsten tijd zoo yreeselijke gruwelen openbaar zijn geworden, is het wel degelijk roeping der Synode om thans bij de Regeering ook op wederinvoeren der doodstraf aan te dringen.

Art. 123.

De discussiën worden gesloten. De Voorzitter oordeelt, dat over het eerste der drie punten afzonderlijk moet gestemd worden. De volgende vraag wordt in stemming gebracht:

Zal de Synode door hare Commissie thans byj de Hooge Begeering op wederinvoering der doodstraf aandringen ? Met 25 tegen 15 stemmen geeft de Synode een ontkennend antwoord. Abt. 124.

De Prae-adviseur S. van Velzen wenscht in de Notulen opgenomen te hebben, dat het besluit tegen zijn advies is genomen.

Abt. 125.

Wat punt twee en drie betreft wordt het volgende voorstel met 38 tegen 1 stem aangenomen.

De Synodale Commissie richt te gelegener tijd een adres aan de Regeering overeenkomstig art. 221 der Synode van

Sluiten