Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 135.

Komt in behandeling een Protest van de Classis Assen tegen de Provinciale Synode van Drenthe. Genoemde Classis zet m dit protest hare bezwaren uiteen tegen de in Drenthe gebruikelijke wijze van Provinciale Synode houden. Op de Frov. Synode komen slechts 16 ouderlingen, terwijl al de predikanten in de Provincie, thans 25 in getal, er tegenwoordig zgn. <

De Commissie van Rapport (Rapporteur Littooij) adviseert de Synode het volgende: ,

Daar er, naar de verklaring der afgevaardigden van Drenthe, in hunne Provincie vier Classes zijn en er dus m overeenstemming met art. 47 der D. K. kan gehandeld worden, spreke de Synode uit, dat het met het oog op de presbvtenale kerkreseering zeer gewenscht is om overeenkomstig het verzoek der Classis Assen te handelen. - Op de vraag dw Voorzitten, of de Synode instemt met dit advies van hare Commissie van rlapport, wordt niet dadelijk toestemmend geantwoord. Een der afgevaardigden van Drenthe merkt op, dat wat m hunne Provincie gebeurt in oude dagen vastzit, 't Ging tot hiertoe altgd eoed De Prov. Synode heeft veel aantrekkelijks, tls eene verkwikking voor de predikanten naar die vergadering te gaan, waarvoor zij ook reiskosten krijgen. Hij zou niet wenschen, dat er verandering kwam. . , .

Ds v. d. motnik, Scriba der Classis Assen, is door haar afgevaardigd om haar mond, haar pleitbezorger te zgn. tig deelt mede, dat deze zaak in 1882 ook op de Trovmcie geweest is en dat de voorstanders voor verandering in getal winnen. Up de jongste Prov. Synode waren reeds 17 stemmen voor het voorstel der Classis Assen en 21 er tegen. En na de rtejn^g bleek, dat een paar zich vergist hadden, zoodat het eigenlijk pari staat. Sterk dringt onze Classis er op aan, dat de oude Sewoonte van afvaardiging afgeschaft worie en dat men ook in Drenthe terugkeere tot den legitiemen weg. Eenige motieven voert hij aan. Handhaving der Kerkorde van Dordt is betamelijk uit kracht van zedelijke verbintenis, als waarborg tegen wanorde en oppositie en als eenige basis voor wettige operatie totWijziging Pftiet-naleving der Kerkorde heft de Classic, vertegenwoordiging op, bedreigt het recht, gaat af van de presbyteriale lijn en veroorzaakt noodelooze kosten.

Ook andere sprekers keuren de gewoonte van Drenthe at, en zijn van oordeel, dat deze Synode niet, zooals de-Rapporteurs voorstellen, het wenschelijke van verandering moet uitspreken want dan blijft alles bg het oude- maar afvaardiging naar de Kerkorde moet gelasten. Een der Prae-advisiseare gaat dat te ver Men moet, zegt hij, in zulk een middelmatige zaak elkaar niet op de spits drijven. Laat Drenthe een jaarlgksch Sje hebben aan de Provinciale Synode. Een ander spreker

Sluiten