Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak der ellende van die gemeente zit en hoe de kerkeraad zich als onverzoenlijk tegen de protesteerende leden heeft gedragen.

De Commissie van Rapport (Rapporteur Littooij) geeft dit advies:

Dewijl, blijkens adressants eigene verklaring in zijnen brief, hg zijn ontslag als lid der gemeente gemeend heeft te moeten nemen, neme de Synode dit adres of schrijven voor kennisgeving aan, dewijl het, als ingediend door een niet-lid der Chr. Ger. Kerk, hier niet ontvankelijk is.

De Synode vereenigt zich met dit advies en besluit de niet ontvankelijkheid den adressant te doen weten.

Abt. 148.

N°. 8 en 17 zyn protesten van W. van Dyk en P. de-Visser leden der gemeente Dordrecht, afd. Kromhout.

W. van Dijk verzoekt een ernstig onderzoek in te stellen naar het besluit der Prov. Synode van Z. Holland, gezonden aan den kerkeraad der gemeente Dordrecht. In dat besluit komt voor, dat acht protesteerende leden zich geheel hebben nêergelegd bij een besluit der Classicale Verg. te Dordrecht van 25 Nov. 1884, en schuldbelijdenis hebben gedaan van al het verkeerde in de zaak bedreven, welke zaak èn in het adres èn in de daaraan toegevoegde toelichting, wat het feitélyke betreft; m het breede is uiteengezet.

P. de Visseb verzoekt aan de Synode om aan de Provinciale Vergadering van Z. Holland op te dragen, dat hare uitspraak van de censuur over J. de W. schriftelijk aan- een der acht broeders, protesteerende leden, worde gegeven, nl. dat J. de W. wel gebrekkig in den vorm, maar overigens wettig onder de censuur heeft gelegen, en dat de censuur èn in vorm èn in wezen door den kerkeraad onwettig is opgeheven.

Vooit5 protesteert adressant nog tegen het schriftelijk besluit der in Mei 1885 gehouden Prov. Synode en verzoekt een onderzoek te doen instellen in zake beschuldiging door K. contra den Kerkeraad in voege als door adressant is omschreven.

Eindelijk ook nog, dat onderzoek worde ingesteld, in welk opzicht de censuur van adressant, door den kerkeraad opgelegd, gewettigd is.

De Commissie van Rapport (Rapporteur Littooij) dient de Synode met het volgende advies:

Dewijl het der Commissie gebleken is èn uit de stukken èn uit de toelichting op die stukken, van de Provincie verkregen, dat het geheele Protest op een misbegrip, ja op eene onwaarheid berust, keure de Synode de handelingen van Classis en Provincie goed." Het misbegrip, in 't advies genoemd, doelt op de bewering der protesteerenden, dat hunne subjectieve schuld-

Sluiten