Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar het uwe Commissie gebleken is uit de Notulen, dat aan adressant het lidmaatschap niet is ontnomen, maar dat hij het met bedreiging tot viermalen toe heeft opgezegd, zoo oordeelt zij, dat èn de Classis èn de Provincie in 't wezen der zaak goed hebben gehandeld. Bij de nadere bespreking van deze zaak blijkt, dat T. niet toegelaten werd te stemmen, omdat een beleedigend stembriefje tegen een der candidaten, door hem onderteekend en erkend, was ingezonden en dat hij van het opzeggen van zgn lidmaatschap schriftelijk bewijs gevraagd en verkregen heeft. Hij verlangde dat bewijs voor den doop van zgn kind in de Herv. Kerk.

Een der Prae-adviseurs komt tegen het stemrecht-ontnemen op. Ontslag geven uit de gemeente kennen wij niet. Hij adviseert om de kwestie naar den kerkeraad terug te wijzen. Andere sprekers zgn van oordeel, dat de kerkeraad zeker censureeren en stemrecht-ontnemen verward heeft, maar dat het protest hier niet ontvankelijk is, omdat de protestant buiten de Kerk staat. Ds. O. de Jong, predikant te Schoonhoven, licht op het verzoek des Voorzittters de zaak nader toe.

Besloten wordt appellant kennis te geven, dat hg niet ontvankelijk is met zgn protest, omdat hg buiten de Kerk staat, en hem te raden tot verzoening met den kerkeraad.

Art. 154.

N° 12 der Protesten-lgst komt in behandeling. M. ten Hoor en nog 4 andere leden der gemeente Haurlerwyk brengen, na beroep op Classis en Provincie, bezwaren in tegen het door de Classis doen plaats hebben eener vrije verkiezing van kerkeraadsleden in plaats van de vgf leden, die om redenen vermeld waren afgezet, en wel omdat bij die verkiezing niet de bepaling gemaakt was, dat de wettig afgezette leden bg die keuze moesten zijn uitgesloten, zijnde zij ook niet openlgk met de gemeente verzoend, volgens art. 75 der D. Kerkorde. — Voorts brengen adresstoten ook hunne bezwaren in, omdat de bekwame gelegenheid niet gegeven of gelaten is om bezwaren in te dienen tegen die verkiezing, en eindelijk ook nog, dat de bevestiging niet volgens den geheelen inhoud van het Formulier ter bevestiging van Ouderl. en Diakenen heeft plaats gehad.

De Commissie van Rapporteurs (Rapporteur Blankenberg) dient de Synode met het volgend advies:

Dewijl het Uwe Commissie gebleken is, dat de door adressanten' gememoreerde bezwaren overeenkomstig de waarheid zijn, zoo adviseert zij de Synode te verklaren, dat de verkiezing in het adres genoemd, worde vernietigd en dat aan de Classis worde opgedragen eene nieuwe verkiezing te gelasten.

Uit de toelichtingen van den Scriba der Classis Assen, Ds. v. d. Munnik, tot het geven daarvan verzocht, blijkt dat de

Sluiten