Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keraad en hem, welk verschil noch door de Classis, noch door de Provincie is uitgemaakt. Hij verzoekt nu voor „de Vergadering dezer Synode" te worden geroepen, teneinde recht geschiede en er een einde kome aan den bestaanden abnormalen toestand.

De Commissie van Rapport (Rapporteur Littooij) adviseert aan de Synode om het gevoelen der deputaten van Z.-Holland te hooren. In verband hiermede besluite zij over de vraag, of het protest al of niet ontvankelijk is.

Uit de toelichting blijkt, dat eenig misverstand in 't spel is. De feiten zijn anders dan men meende. De President stelt voor om de vraag van ontvankelijkheid opnieuw in handen te stellen der Commissie van Rapport, die met den heer v. d. Ge. nader zal spreken.

Aldus wordt besloten.

Abt. 167.

Het laatste Protest is van J. Kroese te Vroomshoop. Adressant verwijst naar eene klacht, voor ongeveer 12 jaar ingediend, tegen den toenmaligen Ouderling F. v. d. Voem.

Deze zaak is toen gebracht op den kerkeraad, de Classis en de Provincie. Zij is ook ter Synode geweest, waar adressant in het ongeljjk is gesteld.

De zaak zelve betrof het aan hem gegeven ontslag als diaken. Adressant verzoekt aan de Synode om de nog steeds hangende kwestie tot een gewenschte oplossing te brengen, en hem in zgn kerkelijke functie te herstellen.

De Commissie van Rapport (Rapporteur Van deb Linden) adviseert om dit vernieuwd verzoek niet in behandeling te nemen, daar het den voorgeschreven kerkelijken weg niet doorloopen heeft, d. w. z. niet op kerkeraad, Classis en Provincie is geweest, en adressant naar den kerkeraad te verwijzen.

Dienovereenkomstig besluit de Synode.

BUITENLANDSCHE ZENDING.

Abt. 168.

De Synode gaat over tot de behandeling van wat op de Agenda tot de rubriek „Buitenlandsche Zending" behoort.

De Zendingscommissie doet bij monde van haren Secretaris, Ds. L. v. d. Valk, verslag van onze Buitenlandsche Zending sedert de vorige Synode. Dit Verslag, dat met onverdeelde belangstelling wordt aangehoord, is onder Bijlage VII te vinden.

Sluiten