Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTTIENDE ZITTING. Vrijdag 28 Augustus, nam. 4—8 uur. Art. 180.

Ds. R. Mulder laat zingen Ps. 146:4,

't Is de Heer, wiens alvermogen enz. en gaat de Vergadering voor in het gebed.

Art. 181.

Ingevolge letter B h der Agenda:

De Synode welcke de gemeenten op om voortaan telken jare ook voor Israël een collecte te houden en besluite dat de Commissie met minstens twee leden versterkt worde,

en in verband met het in de vorige zitting vastgestelde, gaat de Synode over tot verkiezing van nog twee leden der Commissie voor de Zending onder Israël. Gekozen worden de" B.B. predikanten J. van Andel en J. W. A. Notten. Voorts wordt bij acclamatie bepaald, dat dit Synode-jaar van de drie oude leden der Commissie geen zal aftreden. De Commissie bestaat nu uit de B.B. predikanten A. H. Gezelle Meerburg, E. Kropveld, J. van Andel, J. W. A. Notten en den ouderling K. de Geus. Het eerste lid van B h was door de Commissie ingetrokken.

Abt. 182.

De Synode komt terug op de vraag B f:

Deed de Zendingscommissie wèl met br. Haan niet weder naar Indie' te zenden?

De Zendingsdirector geeft prae-advies en antwoordt op de opmerkingen en bedenkingen, die gemaakt zijn. Op de opmerking, dat br. Haan, krachtens zgn ervaring in zendingszaken, alleen meer doen kan dan twee of drie min ervaren zendelingen, zegt hij: De Commissie moest rekening houden met de zwakte der echtgenoote van br. Haan; met de plaats, die H. moest worden aangewezen; met het groot aantal zijner kinderen, en in verband daarmede met de groote kosten, aan zijne terugzending naar Batavia verbonden. Hij licht deze punten een voor een toe en laat het klemmende er van uitkomen. De Zendingscommissie is dan ook door de genoemde punten geleid om br. Haan beroepbaar te stellen voor het Vaderland. Dattrbij komt, dat wij naar het oordeel der Commissie aan de beide hoofdstations, die wij te Batavia en te Soerabaia bezitten, genoeg hebben. En Haan naar de binnenlanden met zooveel kinderen te zenden, moet toch ook zeer bezwaarlijk heeten.

Sluiten