Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 208.

In behandeling komt D n en u der Agenda.

De Synode droge hare Commissie op om eene herziene en vermeerderde uitgave der Algemeene Bepalingen onzer Kerk te bezorgen. (N.-Holland.)

De Synode voege aan de Algemeene Bepalingen de latere door de Synode gemaakte toe. (Zeeland.)

Beide Provinci├źn geven toelichting. N.-Holland zegt, dat er volgens sommigen behoefte aan was om naar tijd en omstandigheden de Kerkorde te wijzigen. Anderen wilden of durfden dit niet. Hieruit is het voorstel, zooals het op de Agenda staat, geboren.

De Voorzitter vindt goed om dadelijk er bij te nemen D h en w der Agenda:

De Synode vermindere, vermeerdere en lichte toe de artikelen der D. Kerkorde, zoodat wij een Kerkorde verkrijgen overeenkomstig den toestand en de behoefte onzer Kerk (Friesland).

De Synode benoeme eene Commissie tot herziening van verscheidene bepalingen der Dordsche Kerkorde en samenstelling van een handboekje, bestaande uit de naar de tegenwoordige behoeften der Kerk, overeenkomstig Gods Woord aangevulde en gewijzigde bepalingen der vroegere Gereformeerden Synoden. Biervan worde een concept aan alle kerkeraden gezonden om, na bespreking ook op de Classicale en Provinciale Vergaderingen, op de eerstvolgende Synode te worden vastgesteld (N.-Brabant.)

Friesland eenige toelichting van zgn voorstel gevende, wjjst er op, dat tal van artikelen der Dordsche Kerkorde niet kunnen gehouden worden en dat vele artikelen metterdaad niet nageleefd worden.- Het wil de artikelen, die niet meer gelden of gehouden worden, laten wegvallen en latere bepalingen, die gemaakt zgn, opnemen. Herziening der Kerorde alzoo.

Abt. 209. .

Hierbij behoort het voorstel der Classis Sneek. (Zie art. 133 dezer Handelingen.) De Commissie van Rapport ^Rapporteur Littooij) zegt, hoe dit voorstel hier komt. Door de Prov. Vergadering van Friesland is het niet overgenomen om het ter Synode te brengen. Zoo brengt het de Classis Sneek dan eigener beweging hier. Zich niet willende verloopen in algemeene beschouwingen en redeneeringen, legt de Classis eenvoudig den feitelijken toestand bloot en wijst op een vijftal bijzonderheden die zij met verwijzing naar desbetreffende artikelen in eenige┬╗ min of meer breede uiteenzetting toelicht.

Die bijzonderheden zijn deze:

1. In de vigeerende Kerkorde zgn onderscheidene artikelen, die niet behoeven gehouden te worden.

Sluiten