Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een voorstel met die strekking leest hij en legt hg over. Een tweede spreker begint met op de aanleiding van het Synode-artikel te wijzen. Die aanleiding ligt in de onderwijswet, in geheel iets anders dus, weshalve dit artikel uit het debat moet gelicht worden. Maar met art. 12 der D. K. hebben wij te rekenen. Wat is de bedoeling van het voorstel des vorigen sprekers. De verschillende besturen staan toch ook nog onder Classis enz. Beide Zendingscommissie en Curatorium hebben zich niet op het principiëele, maar op het practische standpunt geplaatst. Bedoelt het voorstel, dat door hen uitspraak gedaan worde in beginsel? Dat komt niet duidelijk genoeg in 't voorstel uit. Spreker wjjst verder op het woord van Paulus: „Blijft in hetgeen waartoe gij geroepen zijt." Er is geen hoogere bediening dan het leeraarsambt; kunnen, mogen wjj het ooit voor mindere zaken opgeven? En wat den arbeid betreft, niemand kan met grond beweeren, als hij lid van een staatkundig lichaam is: mijn werk lijdt er niet onder. Op de practische Egde moeten wg drukken.

Een derde spreker heeft in het gehoorde prae-advies genoegen gehad. Alle Docenten moeten wij hooren, allen moeten hier zgn op de Synode, dacht hij. Spreker zag hier in den geest eene gedaante zweven, de gedaante van Wormser, die eens zeide, met het oog op formaliteiten bjj den doop voor Kerk en burgerlijken stand: „ai mij, nu moet ik in tweëen gesneden worden. Kerk en Staat zgn'in mgn persoon vereenigd." Bet woord: scheiding van Kerk en Staat, durft spreker steeds minder uitspreken. De opmerking: de Synode doet aan schriftelijke politiek, is juist. Van gereformeerde zijde is het vereenigen van kamerlid met het ambt van evangeliedienaar niet ongeoorloofd. Te Geneve hielp de politie de kerkwetten uitvoeren. Paulus zou zeggen, als hjj voor onze vraag stond: „Zet daarover, die in de gemeente het minst geacht zijn." In zjjne dagen werkte het christendom als het zuurdeeg en dat is steeds het beginsel. Spreker wil niets beslissen in zake Zendingsdirector en Docenten en wat de leeraren betreft verwjjzen naar art. 12 D. K.

Een vierde spreker sluit aan 't gesprokene zich aan. Bi) vraagt: wie is bedienaar van den godsdienst? Niet de Zendingsdirector, al heeft bij het radicaal. Zijn werk eischt geheel den dienst zjjner tegenwoordigheid. Zjjn die beide vereenigbaar? Paulus was tentenmaker en evangeliedienaar te gelijk. Spreker acht het wenschelijk, dat onze mannen in de Tweede Kamer zitting nemen en 'zich laten hooren. Ook met het oog op de onderwjjswet is terug trekken niet geraden. Wat Dr. Kuypeb voor de beginselen deed moeten wij een zegen achten.

Nog acht sprekers voeren in deze zitting over deze materie het woord. Zg wjjzen deels op de moeielgkheid om een dubbel werk te doen en het gevaar om in de politiek te veel op te gaan; deels op het ongeoorloofde voor een leeraar om zgn ambt

Sluiten