Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERENTWINTIGSTE ZITTING. Donderdag 3 September, nam. 4—uur.

Abt. 260.

Ouderling Radema laat zingen Ps. 68:14,

Uw God, o Isrel, heeft de kracht, enz. en draagt de behoeften der Verg. aan den God Israëls voor.

Abt. 261.

De BB. ouderlingen Schtjubman en Gebbts, die Ds. Schoemakebs bezocht hebben, deelen mede, dat Züneerw. zóó ernstig zjekis, dat hij niet kan vervoerd worden. Zrjn toestand is bedenkelnk. Hij verzoekt de voorbede der broeders en tevens, dat aan znne gemeente bericht worde gezonden, dat zij hem tegen den Zondag niet te huis moet verwachten.

Abt. 262.

De volgende broeders blijken afwezig te znn: Ds. J. Bavinck, H. J Klinkebt, J. Post, G. Bbink, F. Te Winkel, J. Bos en J. Olthof.

Abt. 263.

De Vergadering komt terug op de zaak, die in de vorige zitting niet kon beëindigd worden. Zullen wij blijven bij Dordt (1879) of niet? De Voorzitter, die deze vraag opnieuw aan de orde stelt, merkt op, dat wij niet tegenover een concept-reglement, maar tegenover een aangenomen reglement staan. — ue bedenking van de minderheid der Commissie, zegt een woordvoerder, is niet nieuw. Te Utrecht is zij reeds van alle zijden onder de oogen gezien. Spreker ging; toen uit, niet van hiërarchie of separatisme, maar van de billijkheid, n.1. dat bij eene scheuring het uittredend deel naar zielental kon krijgen wat het toekwam. Dat stond ook in het eerste reglement en werd rondgezonden. Met welke uitkomst? Slechts 121 gemeenten namen Eet onbepaald aan. Er stond toen in dat reglement een art. 10, dat bepalingen bevatte voor mogelijke scheuring. Te Utrecht werd dit gischrapt. Te Dordt werd het reglement, zooals het nu is, aangenomen. Mag nu deze Synode het werk van Dordt in 1879 veranderen? - Van hiërarchie kan in onze Kerk geen sprake zijn, wel van plutocratie (geldheerschappij). Spreker was vroeger tegen, nu is hij voor dit reglement. Wn moeten het nu rondzenden aan de gemeenten en deze moeten uitmaken, ot zij het al dan niet aannemen.

Sluiten