Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog vier sprekers voeren het woord over deze zaak. De een legt er nadruk op, dat de zaken aan de kerkeraden goed duidelijk gemaakt moeten worden, terwijl men zich moet wachten voor eiken schijn van pressie te willen uitoefenen. Een ander •vraagt: zijn de gemeenten, die niet toetreden tot het reglement, hij rechtsspraak ook onderworpen aan het besluit? Wat hebben de rechtsgeleerden, die men raadpleegde, gezegd ? Het antwoord luidt: de gemeente, die toetreedt, is slechts onderworpen aan hetgeen uit die toetreding volgt. Een broeder ouderling zegt: aan de adviezen der rechtsgeleerden hecht ik niets, ik hecht veel meer aan het advies onzer mannen, die ik hier voor mij zie, terwijl een ander in bedenking geeft, of het maar niet beter ware het geheele reglement te laten rusten.

Ten slotte komt de vraag in stemming: Blijven lij Dordt of niet. Voor blyven by' Dordt verklaren zich 29 stemmen, voor niet blijven 3 stemmen.

Art. 264.

"Het Reglement zal dus dadelijk rondgezonden worden aan de gemeenten. Maar hoe? Met een Memorie van Toelichting, die de verschillende gevoelens opneemt? Ja, zeggen sommigen. Neen, antwoorden anderen, de Memorie van Toelichting moet ééne richting aangeven: het Reglement toelichten. Mn, zegt een derde, komt beter voor geen Memorie van Toelichting te geven, maar een soort Nota met opsomming der gevoelens. Dit laatste wordt voor 't beste gehouden.

Omtrent de vraag, of de kerkeraden alleen de zaak kunnen uitmaken of dat zij de gemeenteleden moeten oproepen, wordt geantwoord: het laatste moet geschieden. Met de opmerking, dat de Commissie in de redactie hare vrijheid behoudt, maar dat zrj wel doet op de termen der burgerlijke wet zooveel mogelgk acht te geven, wordt van deze zaak afgestapt en de uitvoering aan de Commissie ad hoe overgelaten.

Art. 265.

Gesproken wordt over de Buitenlandsche Kerken en gevraagd: welke Kerken tegen de volgende Synode uit te noodigen? Uit te noodigen nl. in den zin van kennisgeving van tijd en plaats der e. k. Synode. Genoemd worden: de Vereenigde Presbyteriaansche en de Vrije Schotsche Kerk in Schotland ; de Oud Geref. en Vrije Evangelische Kerk in Duitschland; deReformed Church en de Holl. Chr. Ger. Kerk in Amerika; de Belgische Zendingskerk en de Geref. Kerk in Afrika.

Art. 266.

In zake de afvaardiging naar Buitenl. Kerken wordt besloten: a. Geene afgevaardigden te zenden naar Schotland, Amerika en Afrika, en evenmin naar Duitschland.

Sluiten