Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Aan dezen of genen onzer predikanten, ingeval zij voor eigen kosten een reisje naar Amerika of Duitschland of Scnotland of Afrika willen doen, een credentiebrief yan de hand onzer S. Commissie ter aanbeveling bij de Kerken aldaar mede te geven.

c. De Belgische Zendingskerk in 't volgend jaar bij haar te vieren Jubilé te bezoeken.

Abt. 267.

Tot leden der Commissie naar Belde, die uit twee leden bestaan zal, worden gekozen: Ds. J. Hessels en Oud. Jhr. J. L. de Jonge. Hunne secundi zgn DD. J. van Andel en A. Beum-

melkamp Jr.

Abt. 268.

De volgende Synode zal, D. V. gehouden worden in Drenthe. De Provincie bepaalt de plaats.

Abt. 269.

Een der Docenten doet de vraag: zijn alle Docenten verplicht de Synode als prae-adviseerende leden bij te wonen? Te 's Hertogenbosch is deze vraag reeds gedaan. Hij stelt voor voortaan slechts eene Commissie van drie leden uit de Docenten te benoemen. . . . , . .

Dit voorstel, door meerdere Docenten gesteund, vindt weinig bijval. Ik zie, zegt een afgevaardigde, alle Docenten gaarne m ons midden en 't speet mij erg, dat een hunner vaak afwezig was, al bleef hij ook niet zonder voorkennis des Voorzitters weg'. In dien geest spreken ook anderen. Zij willen al de praeadviseurs behouden, maar met de opmerking, dat het dan ook bij prae-advies moet blijven.

Het voorstel om bij het oude te blyven wordt met acclamatie aangenomen.

Abt. 270.

Op een voorstel van een der leden om te bepalen, dat op de Synode voortaan twee scriba's zullen zijn, die om den anderen dag het scribaat waarnemen, meent de Synode niet verder te moeten ingaan. Het ligt op den weg van het Moderamen, oordeelt zij, om die zaken te regelen.

Abt. 271.

De Voorzitter doet de vraag: heeft nog een der leden iets voor deze Vergadering? Allen zwijgen. Laat ons, zegt hu, dan eenige minuten pauze nemen en na de pauze de Synode op gepaste wijze sluiten.

Sluiten