Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellen, die uit de provinciën hier aan de orde zouden gesteld worden, onder de oogen te zien, opdat wij U, desgevorderd, met ons advies zouden kunnen dienen.

Het eerste waarop wij wijzen willen betreft hetgeen op genoemde Agenda voorkomt onder E c: „De Synode spreke den wensch uit, dat onze kerk den Doktorstitel verleene."

Over dat onderwerp, geliefde Broeders! hadden wij op onze vergaderingen reeds vroeger gesproken. Uit de debatten is het duidelijk geworden, dat er noch bij de Docenten, noch bij de Kuratoren eenstemmigheid werd aangetroffen. Op onze laatst gehoudene vergadering kwamen wij echter zoover, dat zij omtrent voornoemd onderwerp haar gevoelen als volgt kon formuleeren: „Het Kuratorium oordeelt, in overleg met de Docenten, „dat de Theol. School recht heeft titels te verleenen, maar „meent nochtans op de aanstaande Synode te moeten uitspre„ken, dat de tijd nog niet gekomen is, om dat recht uit te „oefenen."

Het tweede raakte het voorstel uit Zeeland, Agenda A e: Vermeerdering van onderwijzerspersoneel. Daaromtrent heeft het Kuratorium alleen dit te zeggen: dat het dit voorstel uit de prov. Zeeland steunt.

Aangaande de kwestie, vermeld sub E e en g van de Agenda, moge het volgende dienen:

Aangezien onze Theol. School voor een onzer Docenten in deze zaak direkt was betrokken, lokte dit onderwerp nogal vrij wat debat uit. Ten slotte sprak het Kuratorium zijn oordeel uit in het navolgende voorstel:

„Na gehouden onderzoek is het der vergadering niet gebleken, „dat het lidmaatschap van Docent Noordtzy van den Gemeentegraad, schadelijk is voor de Theol. School."

In betrekking tot hetgeen onder E a op de Agenda is genoemd heeft het Kollegie van Kuratoren niets te adviseeren.

Met dit laatste nemen wij vooreerst van de Agenda afscheid. Éindelijk, waarde Broeders! behoor en wij u in kennis te stellen met een tweetal besluiten, welke op onze vergadering in Juli 1.1. genomen zijn, doch deze besluiten zijn, zonder uwe approbatie, voor geen uitvoering vatbaar.

Het eerste door ons genomen besluit treft gij aan in Art. 34 onzer Handelingen en is als volgt:

„Het voorstel door een der kuratoren ter tafel gebracht om, „ingeval er over de al of niet toelating van een student, die „examen heeft afgelegd, de stemmen staken, die (staking) aan „te merken als eene beslissing tot niet toelating, wordt, onder „nadere approbatie der Synode, aangenomen."

Het tweede is van den volgenden inhoud (Art. 48 2).

„Met het oog op de vermeerdering der gezinnen van H.H. „Docenten wordt bepaald, onder nadere approbatie der Synode, „dat voortaan, te beginnen met het vierde kind en zoo ver-

Sluiten