Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af, of Hij vulde het aan: de eerste wetten waren dan niet volmaakt geweest.

Hij kan geene wonderen doen — wanneer men door wonderen verstaat, gebeurtenissen die tegen de natuur strijden.

Want het doen van een wonder sluit de noodzakelijkheid van dat wonder in zich. Durfde men veronderstellen dat God soms een wonder deed, met het devies der Eransche koningen: aar tel est notre bon plaisir, dan verlaagt men Hem eenvoudig tot een grappenmaker, op wien we nooit kunnen rekenen. — Heeft God voor eenig doeleinde een wonder noodig, dan toont de noodzakelijkheid van dat wonder aan, dat Hij in der tijd iets vergeten heeft; dit strijdt tegen zijne alwetendheid en derhalve tegen zijne volmaaktheid.

Van de wonderen door menschen verricht, van de wonderen, welke later gebeurd zijn, welke thans nog gebeuren te Lourdes enz. spreken wij niet; die behooren thuis onder de afdeeling goochelen en boerenbedrog.

Laat ons even nagaan wat de zoogenaamde wonderen hebben uitgericht.

De Israëlieten waren bij den uittocht uit Egypte en bij de reize door de woestijn dagelijks getuige van de zonderlingste gebeurtenissen — als namelijk de geschiedenis, die wij daarvan lezen, niet opgesmukt was — en met al die mirakels werkte God niets uit, dan dat men om een paar gouden kalvers een rondedans ging uitvoeren, dat men voortdurend van Hem afviel en tot machtelooze afgoden terug wilde keeren.

Volgens de bijbelsche verhalen deed Chbistus overal wonderen.- hij veranderde water in wijn, wandelde op

Sluiten