Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken van Genesis doorgelezen heb en noemt nu dat boek een boek om aan kinderen in handen te geven !

Nog enkele feiten wil ik aanstippen uit andere boeken.

De wetgeving omtrent den bijslaap, (Lbv, XV : 16) zoowel voor mannen als vrouwen ; de reiniging der vrouwen in sommige tijdperken des levens;

de wetgeving (Lev. XVIII) omtrent de verhouding tusschen mannelijke en vrouwelijke naastbestaanden;

de geschiedenis (Richteren XIX) van den Leviet, wiens bijwijf te Gibea door eene geheele bevolking zoo geschoffeerd werd, dat zij 's morgens dood lei;

de geschiedenis van David (II SAMUëL XI) met al zijne vrouwen en voornamelijk met Bathskba ;

of hoe hij op zijp ouden dag (I Koninben I) een maagd tot bedgenoot kreeg, die hem koesterde en in wier schoot hij sliep, omdat hij geene warmte kreeg;

de geschiedenis van Ruben, die zijns vaders bed ontheiligde ; (I Keon. V.)

van David's zoon Amnon (II SAMUëL XIII) die zijne zuster Thamar verkrachtte en daarna op last van zijn broeder Absalom gedood werd ?

Maar heb ik niet reeds genoeg opgenoemd ?

Uren aan uren zou ik kunnen voortgaan met de mededeeling van feiten, met het aanhalen van uitdrukkingen, die 't oor van den beschaafden mensch kwetsen, en voor dat van 't kind verborgen moeten gehouden worden.

Heb ik mijne stelling niet voldoende gestaafd, dat de bijbel geen boek voor kinderen is?

Sluiten