Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappelijke verordeningen, die zij beschouwen als voortkomende uit den booze; zij kunnen gevaarlijk worden voor den staat, zij zijn het meermalen geweest.

Waarheen toch moet het den mensch voeren, als ieder op zijn beurt het recht bezit om te beoordeelen, waar de gehoorzaamheid aan God de gehoorzaamheid aan de wetten van den staat verbiedt ?

Zouden we niet leven in eene volkomen toestand van regeeringloosheid ?

Bovendien strijdt die leer van Petrus met de woorden van Christus : Geef den Keizer wat des Keizers en Gode wat Godes is.

Volstrekte gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, zooals de openbare school die predikt, is de grondslag eener ordelijke maatschappij.

Erkenning van den bijbel als Gods Woord, eerlijk verlangen om naar Gods Woord te leven, en de daarin gegeven voorbeelden op te volgen voert tot veelwijverij, communisme en socialisme; daardoor kan de zoogenaamde Christelijke school gevaarlijk worden voor den staat.

XI. De openbare school, zooals haar vrezen gekenmerkt is door art. 23 van de wet van 57 en art. 33 van de wet van Kappeyne is in Nederland de eenige, die door den staat ondersteund kan worden.

Wij zijn hier kort.

De openbare school predikt de Christelijke leer, zonder dat eenig weldenkend mensch zich daaraan ergeren kan. Zij geeft dus genoeg voor iedereen.

Sluiten