Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een. Verkondigt de lessen der Ervaringswetenschap en toont aan, dat zij niet meer "theoriën" zijn; maar de eenige regelen, die den Burgeren, den Lidmaten der Kerkgemeenten, den Armen zeiven gelijkelijk kannen baten; de eenige regelen, die begeerlijk zijn voor Kerk en Staat beiden; de eenige, die beiden nit den dwarlstroom van het Pauperisme redden kunnen.

Kerkelijke en Burgerlijke Armbesturen I is dit begrip — door uw helder inzigt, door uwe verstandige en welwillende zamenwerking, door uw streng handhaven van elkanders grenzen, maar toch vriendelijk te gemoet komen aan elkanders eigenaardige behoeften, — eenmaal doorgedrongen in de overtuiging der menigte, dan zult gij een groot en goed werk hebben tot stand gebragt, waarvoor nog geslachten na u in dankbare erkentenis u zegenen zullen!

b dit begrip (ik herhaal de woorden van den Heer buijs) eenmaal een nationaal begrip, dan heeft de algemeene welvaart eene reuzenschrede gedaan en wordt de onafhankelijkheid der Diakoniën eene kostelijke zaak!

VII.

Het heeft mij eenigzins bevreemd den Heer van limbukg brouwer niet te zien gewagen van het eenig argument, dat met schijn van grond tegen de "Verordening op de Geneeskundige Armverzorging" kan worden aangevoerd: een woord des Ministers, bij de behandeling der Armenwet gesproken!

Misschien heeft, hetgeen ik daaromtrent in de Levensvraag aanvoerde, den Schrijver der Opmerkingen overtuigd, dat die grond wankel was. 't Geeft mij intusschen dubbele reden en dubbel regt die tegenwerping hier aan te roeren. Dubbele reden, omdat ik in ieder opzigt "eerlijk" jegens de kwestie wensch te zijn; dubbel regt, omdat het— nu ik bijna, uit het stilzwijgen des Heeren brouwer daaromtrent, durf hopen hem overtuigd te hebben — toch nog wenschelijk zou kunnen zijn, dit ook ieder' ander' twijfelende te doen.

Zoo volge dan het uittreksel uit de Levensvraag, blz. 53, enz.:

"Als belangrijke tegenbedenking werd intusschen aangevoerd, dat de Regering in de Memorie van Beantwoording gezegd had: "Geneeskun"dige onderstand, waar de Diakonie er zich niet mede belast, behoort

Sluiten