Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgemr dezes zien va» het

TWAALFTAL 'SuERKREDENEN,

v. BOOlt

C. C. CALLENBACH,

I'reilililini Ie Xijkerk, „e navolgespj! afleveringen het licht: 1. DE heere in Al. zijne handelingenregt-

vaardig en goed, naar Ps. 145,17. Lei.te , J

.Kerkrede m het ontslapen zijner dierbare ij .

Èchtgenoote en zijne herstellij uit krankheid. ,t,| 11. Wees gij mij niet tot eene verschrikking,

naar Jer. 17 : '17. Jj£ 1IL.De haren uws -hoofds zijn allen geteld, ^\

naar Matth. 10 : 30. ); IV. David, zich in god sterkende, een voorbeeld, naar 1 Sam. 30 : 6. V. Hiskias ziekbed, naar Jes. 38 : i—<>■ VI. Jezus christus zonde geVakt, naar H Kor.

• VIL Zoekt ?8un aangezigt. geduriglijk, naar t Chrou. 16 : 11*. VUL Jezus magt oa de zonden te vergeven, naar Matth. 9 : 9". £~ De-inteekening blijft opengesteld tot de uitgave der laatste rede, welke in April 1857, zoo de Heere wil; zal verzonden worden.

Zoolang de voorraad strekt, is iedere Kerkrede afzon* derlijk te bekomen i 25 Cents, voor. de inteekenaren

' 2°CentS' || | CALLENBACH. .

'cëdfukt bij G. .1. Tiiiem.e te Arnheui. . ï

Sluiten