Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is op de H. Schrift. De protestantsche kerk vreest ook die toets niet en daarom nog eens, men onderzoeke vrij de belijdenis tegenover de H. Schrift; maar dit kan immers alleen dan wanneer men de H. Schrift beslissend gezag toekent en ziedaar ons genaderd tot het treurigste standpunt waartoe men komen kan: geen apostelen en profeten door den H. Geest in alle waarheid geleid; geen onfeilbare Bijbelschrijvers; geen onvoorwaardelijk betrouwbare Evangelisten; geene openbaring van den wille Gods. Geen gezag in zaken de Godsdienst betreffende. Schudt af het juk van de geboden Gods. Schudt af alle banden die U aan Uwen God verbinden, geloof wat gij wilt, verwerp wat gij wilt, maar verwerp dan ook het gezag van den Schrijver! die u altijd nog zal willen aantoonen wat volgens de kritiek der wetenschap, regt heeft van bestaan, hoe weinig er ook nog bestaan kan voor dit snoeimes der menschelijke wijsheid!

Waarom zult gij vragen naar de betrekking tusschen God en den mensch; waarom zult gij zoeken naar zijn oorsprong en bestemming? Waarom zult ge u verdiepen in die onrust der Conscientien, in dat zoekeu naar een vrede, waaraan ieder menschenhart behoefte heeft, waarom zoudt ge zoeken naar de middelen om die kreten des gewetens te stillen die rondom u worden gehoord? — alles belemmeringen van de vrijheid! Welnu, ga uit Van ons, apostel der vrijheid, maar dwing de kerk niet om zich te onderwerpen aan uw gezag en zoo doende het vonnis der ontbinding, zelve te onderschrijven — beproef

Sluiten