Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geachte schrijver zendt mij deze voordracht ter inzage, met verzoek om een kort woord ter harer aanbeveling.

Dat dit verzoek tot mij gericht wordt, vindt zij n grond hierin, dat ik mij in den laatsten tijd op Patrimoniums gebied nog al bewogen heb.

Welnu, Patrimonium heeft mijn hart en in verband daarmede zette ik mij ter aandachtige lezing er van, en zeg nu:

Als steeds met het aloude „latende eenige uitdrukkingen en zienswijzen voor rekening van den schrijver", voldoe ik gaarne aan zijn verlangen.

Ik heb het stuk met veel instemming en genot gelezen, beveel het des Heeren leiding en wensch, dat het tot veler nut niet slechts honderden, maar duizenden lezers vinden zal. Niet slechts lezers, maar ook Uitgever en Schrijver mogen er gezegende vruchten van plukken.

De Sociaal-Democratische toongevers zooals Domela Nieuwenhuis en anderen weten even goed als wij, dat hunne beweging dezelfde, in wezen en gevolgen slechts dezelfde is en wezen kan als die van 1789, en op niets anders uitloopen, dan op gelijk Da Costa in zijn 1648—1848 zong de .

„Met meer vreemde straf eerst van regeeringloosneia „En straks van tiranny, elkaar gelijk in boosheid:"

De Lamartine zong er ten jare 1845 van:

,De Omwentling! — min het bloed dat de aarde heeft doorweekt!

,'üe Omwenteling! — min de schuld der woede van haar vrinden!

"ziedaar wat de aarde rust en grootheid zal doen vinden!

„De heilfontein die, heeft ze vroeger vuur gebraakt,

„thands, tot beregening met enkel vrede ontwaakt!"

maar, of zij dit al weten, zij staan er evenmin \oor als de Lamartine in 1845/8, en drijven door.

Intusschen wat kwam er anders van dien vrede, dan het kanon en de barrikaden in de Straten van Parijs en eindelijk die Louis Bonaparte, die als een nieuwe Napoleon de wereld beroerde?

Reeds meermalen dus dreven zij hunne theorien door en vervulden de aarde met tranen en bloed.

Zij dringen er thans weer op aan. God kan 't noodig rekenen ons er bij vernieuwing door te tuchtigen, maar Hij kan't nog afweren ook.

Wien 't ernst is de Sociale kwestie te helpen oplossen zoeke de jeugd „op te voeden in de leering en vermaning des Heeren"; en in verband daarmede dan ook door woord en voorbeeld de „snoepwinkels" te vernietigen, de snoepwinkels, in de achterbuurten niet alleen, maar ook op de hoeken der straten, die koffij huizen heeten en kroegen, waar wij jaarlijks millioenen aan vermorsen. De kinderen moeten leeren verstaan, dat zij uit of naar de school die winkeltjes moeten schuwen en de vaders evenzeer de hunnen, als zij naar of van hun werk gaan.

Zegene de God en Vader van alle barmhartigheid daartoe Patrimonium en ook deze Toespraak, terwijl ons aller bede opklimme tot dien Vader van alle barmhartigheid, dat Hij om Zijns Zoons Jezus Christus wille den stortvloed, die daar weer dreigt, nog afwende, de afgedwaalden van dien heilloozen weg terug brenge; en velen tot waarachtige bekeering en strijd tegen de zonde rondom zich en vooral

en in de eerste plaats in eigen hart en huis.

Kampen, Feb. 1885 A. Brummelkamp.

Sluiten