Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommige opvoeders toch willen hunne kweekelingen alles en nog wat leeren, ook van datgene, wat de geestelijke zaken betreft. Zjj vergeten, dat de grooten moeten worden als de kinderen, en niet omgekeerd; zij maken zich het verwijt van den dichter waardig die sprak:

»Wordt als de kinderen sprak de Heer!

Want hunner is mijn koninkrijk!»

Gjj maakt o! drijvers van de leer !

UwJ kinderen U gelijk!" Dezulken, die hunne kinderen overschatten, maken zich ook eene geheel verkeerde voorstelling van het doel der christelijke school. Ze stellen zich voor, dat die school geroepen is niet alleen om den kinderen onderricht te geven in het geschiedkundig gedeelte der Schrift, maar dat daarenboven de onderwijzer ook dient te zorgen, dat ze een geheel, volledig dogmatisch stelsel machtig worden. Weer anderen willen, dat de onderwijzer zijne bevindingen aan de kinderen zal meededen, of dat hij voor eene bepaalde richting, of een bepaald kerkgenootschap zal arbeiden. Al zulke eischen wijzen we beslist af, ook op grond van dit woord, dat we den jongen slechts de eerste beginselen moeten onderwijzen; en daar nu alles, wat de Schrift ons leert op geschiedenis en op feiten gegrond is, beginnen we met die Terbalen aan de kleinen mee te deelen en voorts gebruiken we heel den inhoud des bijbels, waar we dien noodig hebben tot bestrijding van ondeugd, tot aanmoediging, tot opvoeding. Andere menschen schijnen in dezen tekst iets te lezen, dat ik er nog nooit in gelezen heb. Het is alsof er voor hen staat: «laat uwe kinderen een paar uurtjes in de week onderwezen worden in de eerste beginselen en zendt ze voor het overige op die plaatsen, waar men op listige wijze die beginselen weet onzijdig te maken, of erger nog, soms het tegenovergestelde er voor in de plaats geeft."

Ge begrijpt me, ge gevoelt, waar ik heen wil. Dit woord, leert den jongen de eerste beginselen, eischt van ons, dat de drie plaatsen, door God tot opvoeding bestemd, het huisgezin, de school en dekerkéene lijn trekken. Wie dit woord gelooft, niet slechts wie belijdt het te gelooven, maar wie het waarlijk gelooft met zijn hart, hij zal zorgen, dat zijne kinderen verre blijven van den verpestenden atmosfeer der zoogenaamde neutrale school, hetzij dan lagere, middelbare of hoogere school geheeten. Ziet dus dit woord allereerst op de eerste beginselen der leer, toch geloof ik dat we voor onzen tijd er nog wel eene leering uit mogen afleiden. Wij toch leven in een tijd van overlading der hersenen. Alles wordt verwacht van de ontwikkekeling van den geest, en van die der rede. Dat dit zoo is bij men-

Sluiten