Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen, die meenen met God afgerekend te hebben, begrijpen we ; die dweepen met de rede; en dweepen dus ook met alle abstracte d. i. afgetrokkkene wetenschap zooals wiskunde enz. Maar dat christenen zich daardoor laten meeslepen, dat moest niet zoo zijn. En toch helaas! het is maar al te vaak zoo. Hoe menig ouder vraagt alleen, wat kent mijn kind al? waarom leert hij dit nog niet, en dat ook nog niet? En hoe weinig wordt er opgelet, of het karakter ook wijziging ondergaat Neen vrienden, opvoeding wil niet zeggen ontwikkeling van het kenvermogen alleen, maar wie iets aan opvoeding wil doen moet met den geheelen mensch beginnen. En daarom moeten ouders en onderwijzers bij de kinderen nooit verder gaan dan de beginselen, ja de eerste beginselen van datgene, wat onder het bereik der kinderlijke hersenen valt, en zich niet laten meeslepen met deu algemeenen roep naar kennis. Leer dus den jongen de eerste beginselen !

En wanneer moet hun dit onderricht in de eerste beginselen verschaft worden ? Ook hierop geeft Salomo's woord ons het antwoord: „I eer den jongen, zegt hij, dus leert hun die eerste beginselen, terwijl ze nog jong zijn." De jeugd is de beste tijd om te leeren; niet alleen hier maar ook op andere plaatsen der Heilige Schrift worden we daaraan herinnerd. Maar dit wil niet zeggen, dat ge met het leeren bij uwe kinderen zoo vroeg mogelijk moet beginnen. Ach, lieve vrienden, eene koude huivering vaart mij door de leden, als ik hoor van kinderen, die op hun 4e of 5e jaar al zoo goed kunnen lezen. Let toch op de natuur. Er is een tijd, die uitstekend geschikt is om de akkers te bereiden en om ze geschikt te maken tot het ontvangen der zaden. Dan volgt een tijd om te zaaien enz. Zoo ook bjj uwe kinderen. Eerst moet het kind voorbereid worden om het onderwijs te kunnen ontvangen. Dit is de heilige plicht der moeder; alleen als zij hiertoe volstrekt geen tijd heeft, kan de bewaarschool deze taak gedeeltelijk maar altijd nog maar gedeeltelijk" van haar overnemen. Daarna volgt de zaaitijd, de tijd om onderwijs te geven. Maar van dien tijd moet dan ook getrouw gebruik gemaakt worden. Ja, ik weet het wel, hoe menigmaal vader het kind kan gebruiken om hem te helpen, of boodschappen voor hem te doen, hoe dikwijls moeder uit den brand zou zijn, als de oudste maar eens op de kleine broertjes of zusjes kon passen. Maar ik bid u, vrienden, bedenkt het wel; de jeugd is de beste leertijd, die jeugd komt maar eens, en als de gelegenheid voorbij is, zult ge u te laat beklagen. Vooral zulke ouders, die hun kinderen geen geld, geene gevestigde zaak kunnen nalaten, moeten hier wel om denken, dat de kinderen

Sluiten