Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Professors werden er benoemd

In d' academiesteden, Die, alsof 't pure roeping was,

De ketterij beleden.

De predikers, zóó opgeleid, Zóó daaglijks onderwezen,

Hoe konden zij van ketterij De dwalenden genezen ?

Hoe zouden zjj de zuiv're leer

Beleven en verbreiden, Die (schoon vaak in onwetendheid)

Haar telkens weer bestrijden ?

Wat zegt men van de Pentateuch Aan d' oude Hoogescholen ? —

„Dat zij van Mozes heel niet zijn 1" Dat zegt men onverholen.

En van het boek van" Daniël ? — „Dat heeft hij nooit geschreven!"

En zulk een Schrift versmading wordt Tot wetenschap verheven.

Critiek des Bijbels noemt men dat In Gruno, Utrecht, Leiden;

Maar in verstaanbaar Nederlandsen Noemt men dat Schriftbestrijden.

Geen stemmen gaan daar tegen op

Dan van Gereformeerden, Die onvoorwaardlijk als Gods Woord

Den ganschen Bijbel eerden. Zulks zou de Bijbel kun niet zijn ,

Zoo men niet mócht gelooven , Dat, in elk opzicht leugenvrij

Hij gifte is van boven.

Sluiten