Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(hij ziet Fustiga en Striktena aan en vervolgt:) Moet men voor anker — of terug — Of men moet aan 't laveeren.

Hij is dan dieper ingeleid , • Een „streng" Gereformeerde, (Tobbema aanziende, zegt hij. tot deze:) Het welkomstknikjen, geef hem dat, Dat hij van u begeerde !

Ai, breng hem ook een heildronk toe

Te midden uwer twisten! „Bij schuimend bier en goeden wijn"

„Toch vormt men Calvinisten!"

(Tobrema beantwoordt hem als volgt:)

Insinuaties bij 't dozijn ifepr Ontrollen uwe lippen;

't Getuigt niet weinig tegen u, Dat z' u zoo staag ontglippen.

Doch wat ik zei, dat zeg ik nog:

Ik hoop niet te vergelden, Den hoon mij- telkens aangedaan ,

Door uw boosaardig schelden.

Een ding, o „ethisch hoofdman I vraag 'k

U en uw geestverwanten En wel dat gij uw dwalingen l||f££ Niet verder voort moogt planten.

Met onze Kerken ben 'k begaan;

En tot der vaad'ren leere Wensch ik, dat zij (ach, worde 't waar !) . Zeer spoedig wederkeere.

Doch 't is een kenmerk juist in u . Om er van af te wijken;

Sluiten