Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon. Dit was van eeuwigheid in Gods raad besloten. Zijn raad zal bestaan, want Hij is de Getrouwe en Waarachtige en bij beide deze eigenschappen Gods, hebben wij het grootste belang. Daarom zegt ook de Heilige Geest van Adam en van ons in hem dat hij n. h Adam een voorbeeld was desgenen die komen zoude, Kom. 5 : 14b. Naar deze gelijkenis werden de uitverkorenen gepredestineerd, en naar deze gelijkenis werd de mensch geschapen. En nu is het duidelijk dat de grootste aller zegeningen of het voornaamste in den mensch door Gods beeld in hem, het leven is. Daarom werd hij ook met het verlies van dezen onwaardeerbaren zegen bedreigd, ingeval van ongehoorzaamheid. „Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven," of volgens de grondtekst, „stervende sterven," Gen. 2 : 17. Maar de mensch zondigde. „De zonde kwam in de wereld en door de zonde de dood, en zoo is de dood doorgegaan tot alle menschen, want allen hebben gezondigd." Daardoor is het beeld Gods met al zijne goddelijke schoonheden in de ziel geheel verloren gegaan, en de grootste aller zegeningen, n. 1. het leven, is verloren. De herstelling van dit beeld, en de schepping van den zegen des levens uit God, is het eenige werk. waarop de Heere doelt, als Hij deze woorden, in mijnen tekst vermeld, uitspreekt, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de redevoering die Hij met de Joden houdt. Toen antwoordde Jezus en zeide tot hen: „De Vader heeft den Zone lief en toont Hem alles wat Hij doet, en Hij zal Hem grooter werken toonen dan deze, opdat Gij u verwondert." En nu volgen deze groote werken, nfcï.ï „En gelijk de Vader de dooden* opwekt en levendig maakt, alzoó maakt ook de Zone levendig dien Hij wil," Joh. 5 : 20 en 21. Dit werk, om doode zondaars op te wekken en levendig te maken, te rechtvaardigen en te heiligen, ie verlossen en te bewaren, hun sterfelijke lichamen op te wekken en hen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis te doen verrijzen, hen de hemelsche heerlijkheid te doen genieten in eeuwigheid, wordt een grooter werk genoemd dan een kreupele te genezen. En ja waarlijk, dit is het allergrootste wonder der wonderen. . En dit, zegt de Zaligmaker, zou alle zijne

Sluiten