Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat er eenige gelijkheid zij tusschen ons en Hem in hoogheid en eere, zoo is ook door God den Vader bepaald dat er éénige familie-gelijkenis zal bestaan tusschen het verbonds-hoofd de eeuwige Vader of Vader vL^ta1* Z Zij"zaad- Daarom zegt de Apostel, S , /'Die HlJ te voren "?ekend heeft, deze

neelt Hij ook te voren verordineerd den beelde Zijns zoons gehjkvormig te zijn." Indien nu de goede Geest Gods mij wil bekwamen om duidelijk uit te le^en waartoe wy zijn voorverordineerd en uitverkoren of wat het is dat ons in Christus Jezus gegeven is in de eeuwige verkiezing, zullen wij zien waarin dit beeld Zijnes Zoons oestaat, waarnaar wij door de voorverordinerinjr gelijkvormig worden gemaakt.

1". Kom? het mij voor, dat het bestaat in wijsheid en verstand. Dit wordt ons door den grooten Apostel te kennen gegeven, als hij zegt • „Doch wij spreken wijsheid onder de volmaakten; niet eene wijsheid dezer wereld noch der oversten dezer wereld, die te niet worden Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was welke God te voren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was. Welke niemand van de overste dezer wereld gekend heeft want indien zij ze gekend hadden, zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben, 1 Cor 2 • 6-8 Deze wijsheid bestaat in eene geestelijke en bevindelijke kennisneming van Christus en van God als de Verbonds God en Vader in Hem, gewerkt door den Heiligen Geest, 'en gaat vergezeld van een geloovig- inzicht ol geloofsgericht van Gods verborgen voornemen en genade en van zijne genadige betoften in Christus Jezus, opdat wij zeker weten door de Onderwijzing des Heiligen Geestes, de dingen die ons uit vrije genade door Orod geschonken zijn, namelijk zijne eeuwige liefde voor ons, de gift Zijnes Zoons tot onze verlossing en alle weldaden en geestelijke zegeningen in en door Hem. Vandaar hebben wij ook de belofte God te kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest, door het drievoudig getuigenis in de harten van alle geloovigen op aarde. De liefde Gods des Vaders, door den Heiligen

Sluiten