Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, en Hem onmogelijkheden toe te schrijven, is hetzelfde als uit onze zielen alle gevoel, eerbied en vreeze,. die wij voor Zijne almacht moeten hebben , uit te bannen. Hem alleen wórdt de Schepping der wereld toegekend. Zooals geschreven is: „Want zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn," Rom. 1 : 20. Zijne eeuwige kracht is kenbaar uit de dingen die gemaakt zijn, en zij die de werken Zijner handen niet gadeslaan, zullen door Hem ter nedergeworpen en niet gebouwd worden. Toen God sprak met Zijne Scheppende stem, bestond oogenblikkelijk datgene, wat te voren geen wezen had. Dit wordt genoemd de chaos, of anders de vormlooze stof der wereld, welke eerst zonder orde was, maar op Zijn woord nam alles zijn bepaalde plaats in. God sprak en het scheppende woord was bij God, en was God, kwam te voorschijn en „de Geest Góds zweefde op de wateren, ■ scheidde de elementen en maakte ze vruchtbaar." God de Vader sprak en het Woord en de Geest voerden het oogenblikkelijk uit. „God schiep alle dingen door Jezus Christus," Efez. 3 : 9. Maar dit wórdt niet gezegd om de Heilige Geest uit te sluiten, want het wezenlijke Woord en de Geest werken altijd te samen: „Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door den Geest Zijns monds al hun heir," Psalm 33: 6. God sprak : „Daar zij licht, daar zij een uitspansel, dat de wateren te samen vergaderd worden , dat de aarde voortbrenge, dat er lichten zijn aan den hemel, om licht te geven op de aarde," en het was alzoo. „ffij Vpreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er ," Psahf33 : 9. • De alwijze Schepper formeerde den mensch niet, voordat Hij de aarde voor hem in een schoonen vorm had gebracht. Hij bereidde het groote koningrijk, en Jé^ meerde daarna hem, dien hij had voorgenomen het bestuur over hetzelve te geven, in afhankelijkheid van hem die de formeerder was. In alle deelen der schepping hebben wij gezien , dat alles door spreken geschiedde, „Hij sprak en het was er." Maar bij formeering van

Sluiten