Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5'. Er is leven in de goddelijke liefde, en dat Adam God liefhad is duidelijk, door de vrijheid en gemeen*zaamheid, waarmede Hij met hem om£ing, en iuaj zonder de minste vrees in zijn hart, op het gezicht of gehoor van Zijne stem.

Dit blijkt duidelijk uit de vijandschap zijns harten na den val, toen hij van God wegvlood, en verstoken Was van het leven dat uit God is. Hij begeerde toen niet meer met Hem te doen te hebben, en verborg zichzelven om Hem te ontwijken. Leven en liefde gaan te samen. Alle gaven, zooals kennis, profetie, geloof om bergen te verzetten, en tongen der engelen en der menschen, maken de menschen alleenlijk instrumenten zonder leven indien de liefde gemist wordt. Als God onze harten besnijdt, is het opdat wij zouden leven. Ja, waarlijk, allen die de broederen liefhebben zijn uit den dood overgegaan in het leven. Adams leven was een leven der liefde, en de Heilige Geest was de schenker van beide. Zonder liefde tot God kon er geene gehoorzaamheid in Adam gevonden worden. Al de geboden Gods roepen . zijne heerlijkheid en grootheid uit, en vragen om liefde tot Hem van ganscher harte, van ganscher ziele en met alle krachten. De zedelijke wet, die de wet Adams is, eischt liefde, terwijl de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dezelve door het evangelie in de harten brengt dergenen die zalig worden. Het evangelie is eene openbaring van de liefde en gunste Gods in Christus Jezus, en de Heilige Geest schenkt de liefde Gods in de harten dergenen die in Christus gelooven.

6'. Adams leven was een leven van vereeniging en gemeenschap met God. Er bestond eene wederkeerige liefde tusschen den Almachtigen en dezen kleinen vorst. *Hg verlustigde zich in den Almachtigen, en de Heere had een welbehagen in zijn geluk. Want terwijl de Heere hem met welbehagen aanzag, en het geluk beschouwde waarmede Hij hem had begunstigd, en de eer waartoe Hij hem had verheven, zeide Hij: „Het is niet goed dat de mensch alleen zij; Ik zal hem eene huffe maken die als tegen hem over zij." Ik zal hem eene geven die in zijn geluk deelt. En Hij deed alzoo,

Sluiten