Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldaan heeft voor al hunne zonden, voor al die zonden waardoor zij Gods deugden hebben verloochend, Zijne wetten hebben vertreden , voor al die ongeregtigheden die tegen de hoogste Majesteit begaan, ook met de hoogste dat is met de eeuwige straf moesten gestraft worden; voor hunne erf- en dadelijke zonden, die zij met gedachten, woorden en daden, zoo vóór, als na hunne bekeering begaan hebben, en tot hunnen laatsten snik bedrijven zullen. Kan het anders, of een Christen die dit door het oog des geloofs beschouwd, moet wegzinken in verwondering, en uitroepen: ol diepte des rijkdoms beide der wijsheiden der kennisse Gods, om door zulk eenen weg zondeslaven vrij te maken, en tot zijn eigendom aan te nemen? Daartoe kwam Gods°geliefde Zoon op aarde, om alles te volbrenoen, om voor hen te lijden en te sterven; om volkomen alles voor hen te voldoen, wat de goddelijke regtvaardigheid vorderde; met ééne offerhande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt, allen die geheiligd worden, Hij heeft: o! welk eene liefde, zijn dierbaar bloed voor hen gestort; het bloCd des onbestraffelijken Lams. Door dat bloed, (zijne bloedige verdiensten, waaraan Hij door zijne goddelijke natuur eene eeuwigewaardij bijzette) zijn zoo vele duizenden uit alle geslachten, taien, volken en natiën vrijgekocht ; trouwens, zij konden door gond of iUt«r, zoo als Petrus schreef, uit hunne ijdele

Sluiten