Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de allernaauwste wijze hen met Zich vereenigt; en zoo als reeds is opgemerkt: Hij bidt steeds voor hen in den hemel en heeft hen Zijnen Geest geschonken, waardoor zij naar Gods beeld vernieuwd zijn geworden; dus om dit alles heeft de Vader hen lief, hen behandelende als zijne lieve kinderen; en wat zij ook dagelijks nog belijden moeten aan den troon der genade, Hij blijft hun schuld vergevende Vader, die telkens hunne afkeerigheden geneest, en meer dan een Vader over zijne kinderen, zich ontfermt over de genen die Hem vreezen, wetende wat maaksel zij zijn en gedachtig zijnde, dat zij stof zijn. Zijne oogen doorloopen de gansche aarde, om zich sterk te bewijzen den genen wiens hart volkomen met Hem is. Hij. dekt hen, als het ware, met de schaduw zijner vleugelen. Hij wordt genoemd, hun rotssteen, schild en hoog vertrek, eed huis om in te wonen, om gedurig in te gaan. Zijn Naam is als een sterke toren, waar zij telkens heen loopen, en veilig zijn tegen alle gevaar. In alle hunne benaauwdheden is de Heere met hen benaauwd. In zes. benaauwdheden redt Hij hen, en in de zevende verlaat Hij hen niet. En zouden dan de geloovigen niet veilig zijn onder zulk eene teedere bewaring van zulk eenen lieven Vader, die hen naar ziel en ligchaam met allen nooddruft verzorgt , en al het kwaad dat in dit jammerdal door Hem hun toegeschikt wordt, tot hun heil

Sluiten