Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij; ik zal Uw aangezigt ia geregtigheid aanschouwen als ik met Uw beeld zal verzadigd worden; en Azaf, als hij uitriep; Gij zult mij leiden door Uwen raad, en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen; bezwijkt mijn vleesch en mijn hart, zoo is God de rotsteen van mijn hart, en mijn deel in eeuwigheid.

En hoevele gewone Christenen in lateren tijd gaven blijken van hunne gegronde verwachting op den hemel; hoe velen leefden vrolijk door het uitzigt op hunne eeuwige zaligheid; die daar door getroost waren in dringende gevaren , en als rijk in armoede. En hoe velen worden er nog gevonden, die in eene teedere en naauwgezette godzaligheid levende, met veel vertrouwen van hunnen Heer, en hunne toekomende verwachting spreken. Hoe vele godvruchtigen hoorde men op hunne sterfbedden getuigenis afleggen van hunne gegronde verwachting op de toekomst, die reeds de voorsmaken van den hemel genoten. — Welligt leest dit iemand die dit bevestigd zag in eenen waardigen vader, lieve moeder, . echtgenoot of kinderen, of in een godzalig vriend of vriendin, die, na ieder vermaand en opgewekt , en van hunne zekere verwachting overtuigd, ja op hun sterven verliefd gemaakt te hebben, zoo zacht, zoo zalig ontsliepen in den Heere, voor Wien zij geleefd hadden, en die na zalig zijn, rustende van hunnen arbeid, terwijl hunne werken, die zij in God geoefend

Sluiten