Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Gods genade veranderd en vernieuwd is, is niet voldaan, als het hart geen deel neemt in hnnne werkzaamheden. — Het is zoo; te dikwerf verrigten zij hartelooze en dorre pligten , en kunnen daaronder menigmalen eenen geruimen tijd voortleven; maar dan missen zij ook die ware voldoening, dien vrede des gemoeds; ook smaken zij die vertroostingen niet, die zij dan smaken als het hart verbroken is voor den Heere, wanneer de liefde Gods, waar het hart mede vervuld is, de daden vergezeld en bestuurd. Ja ware begenadigden trachten, alsx hun geloof werkzaam is, in de kracht Gods, met hart en daden, den Heere gewillig te dienen.

In hunnen natuurstaat waren zij daartoe niet alleen onbekwaam, maar ook geheel onwillig; toen wilden zij den Heere niet dienen, in tegendeel, toen waren zij zeer gewillige volijverige volgelingen van den satan en der wereld, en zeiden door daden: wijk van ons, aan de kennis Uwer wegen hebben wij geenen lust; maar door heerschappij voerende genade, getrokken uit de magt der duisternis, en overgezet in het Koningrijk van den Zoon van Gods liefde, zijn zij aanvankelijk gewillig gemaakt, en hebben begeerte om met gewilligheid en ijver den Heere te dienen.

Het is zoo (de dagojijkscbe ondeivinding van alle ware vromen bevestigd het) zij, die waarlijk veranderd zijn naar den inwendigen mensch»

Sluiten