Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zelden, tot hunne smart, zoo treurig afgewisseld wordt, hier namaals eeuwi», storeloos onafgebroken, zullen beoefenen, dan, wanneer zij het huis des Vaders, den zaligen hemel, en tevens eene nieuwe aarde, waarop geregtigheid wonen zal, en waar geene goddelooze vijanden hen meer zullen verontrusten, tot een eeuwig verblijf zullen hebben, welke zij in het gezelschap van hunnen geliefden Koning, en hunne gezaligde broeders en zusters, zullen bewandelen, om den Heere, over dat alles, wat zij op aarde niet zagen noch opmerkten , toe te brengen den lof en de heerlijkheid ; dan, wanneer het Lam, dat in het midden van den troon is, hen zal weiden, en voeren aan de fonteinen der levende wateren, en wanneer God alle tranen , van hunne oogen zal afwisschen; als het voor hen geen nacht meer zijn zal, maar het Lam als hunne kaars zal wezen en de heerlijkheid Gods lien zal verlichten; ja, dan, wanneer zij verzadiging van vreugd zullen genieten bij Gods aangezigt, liefelijkheden aan Zijne regterhand eeuwig en altoos.

Hoe veel is er dus niet wat hen aanspoort, om in de kracht Gods, met hart en daden, iu gewilligheid en ijver, den Heere te dienen, als een volk dat daartoe gewillig en bereid gemaakt wordt, en dal. zeer gewillig is op ,den dag van Gods heirkraTht in heilige sieraden.

Wanneer wij nu al het opgenoemde in dit

Sluiten