Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoop op Hem; sla 't oog naar boven; Ik zal God, mijn God nog loven!

Christen 1 hoe donker uw weg ook naar het uitwendige wezen mag, (ik houde er mij van verzekerd) gij zoudt toch uwen staat met dien van den rijksten en aanzienlijksten dienaar der wereld niet willen verwisselen; o, neen! gij kunt met Jacob zeggen: Ik heb alles 1 Gij hebt eenen troost in leven en in sterven. — Gij zijt met ziel en ligchaam Jezus eigendom voor tijd en eeuwigheid, en al die vertroostingen die gij hier daaruit geniet, zijn slechts kleine voorproeven vari die zaligheid, welke gij genieten zult in de gewesten des lichts en der heerlijkheid.

Beurt uwe zielen op, Medereizigers naar het beter Vaderland I en vertroost er u mede. 0! dat wij er ons zamen over verheugen. Die God! die zegt: troost, troost, mijn volk, spreekt naar het hart van Jeruzalem; roept hen toe: dat hun strijd vervuld is, dat hunné ongeregtigheid verzoend is, en dat zij van de hand des (leeren dubbel ontvangen zullen voor al hunne zonden; ja, die zal ons eens brengen uit droefheid in blijdschap, uit strijd in overwinning, en na nog een weinig reizens door dit vreemdelingsland, door dit dal van moeite en verdriet, doen wonen in het vaderlijke huis, waar Hij alle tranen van onze oogen zal afwisschen ; waar Wij ons eeuwig in

Sluiten