Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij begeeren, en het zal u geschieden." — Ziet welk eene ruime, vrije vergunning om van de macht van Christus te moo-en gebruik maken. De machteloosheid heeft plaats gemaakt voor eene macht, die niet te weerstaan is. De mensch is door de vereeniging met Christus niet slechts in zgn oorspronkelijke heerlijkheid hersteld, maar hij heeft de macht van een kind Gods. — Hij mag hemelsche krachten en vermogens van God begeeren, want hij heeft de roeping om der goddelijke natuur deelachtig te worden.

Lezen wij op de eerste bladzijde der Schrift, dat aan den mensch heerschappij over al het geschapene was geschonken, en was deze zijne macht door de zonde in diepe machteloosheid veranderd, hier is deze macht met dubbele heerlijkheid hersteld.

Niet slechts het geschapene, dat door de oogen kan worden aanschouwd, maar alles, ook de oorzaak en de gevolgen der zonde zouden onder de macht van den vredemaker worden gesteld. Want hooren wij niet Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, spreken: »Dezelfde dingen, die Ik doe, zult gij ook doen, en gg zult grootere dingen doen, want Ik ga heen tot den Vader."

Ja, groot is de macht van den vredemaker. — Hoort wat de Heer bg zgn afscheid van de aarde tot ons zegt: »Dengenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze teekenen volgen: in mijnen naam zullen zg duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het, dat zg iets doodelgks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."

Welke onmetelijke krachten, welk een verbazende macht is den vredemaker geschonken. —Maar deze macht verdwijnt,

Sluiten