Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Francke, Zinzendorf, Tersteegen en anderen optreden, om de macht en de heerlijkheid van het levend Christendom als het eenig kenmerk der waarheid in het licht te stellen.

Bjj hen aanschouwen wij het resultaat en de zegepraal des nieuwen levens, en evenals bij Paulus, nadat hij het heerlijk verlossingsplan in de zeven eerste hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen heeft geschetst, roepen zij met hem uit:

»Zoo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zgn, die niet naar het vleesch wandelen maar naar den Geest;— want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods."

Maar opnieuw komt menschelijke wijsheid dit goddelijk leven uitblusschen, en ongeloof en wereldzin beheerschen weldra de 18de eeuw.

Maar ook opnieuw wordt de macht van den vredemaker openbaar. Wij zien Newton, Jung Stilling, Lavater, Van Alphen, Sailer en anderen het volk voor den afval van den levenden God bewaren.

Daar zien wij een eenvoudig man, eenen Spittler en met hem zich een geestelijke macht ontwikkelen, die Bazel tot een middenpunt vormt, vanwaar het levend Evangelie met breede stroomen over de wereld zal worden verspreid.

Aanschouw dat machtig paleis in de Missionsstrasse aldaar' Daar worden 100 zendelingen opgeleid ter verkondiging van het Evangelie in de Heidenwereld. Aanschouw Chrischona bij Bazel; er worden 30 a 40 jonge mannen tot evangelisten opgeleid. Zij gaan waar zij gaan kunnen, om het Godswoord te verspreiden en den weg der zaligheid te verkondigen. — Er worden kweekplaatsen voor Christehjke onderwijzers, voor Bijbelverspreiding en andere Christelijke werkzaamheden gesticht, die zich tot Alexandrië en Jeruzalem uitstrekken.

Sluiten