Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verstaan wij niets, tenzij wij de enge poort dezer zaligsprekingen zgn ingegaan, tenzij de organische weg der wedergeboorte weder wordt betreden. Daartoe wordt ons in den doop Gods genade toegezegd.

Wij kennen van goddelgke dingen niets, tenzij wij arm van geest zgn geworden; tenzij wij door het gevoel onzer ellende verootmoedigd zijn en honger en dorst naar gerechtigheid hebben; tenzij er iets van Gods beeld in ons, zijne barmhartigheid wordt gezien. Dan eerst en dan alleen ontvangen wg het verstand om den Waarachtige te kennen, en met Hem de kennis der geopenbaarde goddelijke waarheden; want de mond der waarheid heeft het gezegd: alleen de reinen van hart zullen God zien. Alleen zij zullen zijn Woord verstaan en zich in de heerlijkheid daarvan kunnen verblijden.

En dan ja, dan zgn wij vredemakers in het Godsrijk, en worden kinderen Gods genaamd. — En hebben wij de macht van een kind Gods, dan hebben wij ook de wijsheid Gods en dit in de nioeielijkste aangelegenheden des levens, dan hebben wij de eenige macht, die geroepen is om kracht uit te oefenen in de wereld; want deze is de macht der liefde, die raad weet, waar menschelijke wijsheid ten einde raad is, omdat die in een God gelooft, die nog altijd de dingen, die niet zgn, roept alsof zij waren. Dan zijn wij het licht der wereld, dan bezitten wij het eenig teeken, waaraan de wereld alleen kan kennen wie discipelen van Christus zijn.

slndien gij in Mij blijft en mijne woorden in u blijven, zoo wat gij wilt zult gij begeeren en het zal u geschieden." Ziedaar het koninklijk woord van onzen koninklijken Heer! Zoo ooit dan is er thans behoefte om van deze goddelgke vergunning gebruik te maken; zoo wij het niet doen dan zal een valsche geeste-

Sluiten