Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij gelooven — wat inderdaad geen uitvloeisel schijnt te zijn van vooringenomenheid met den godsdienst van Jezus — dat algemeene verbreiding van de door Jezus uitgesproken beginselen een zegen voor de gansche menschheid zal wezen, en dat zij op den duur mag worden verwacht.

Merkwaardig is eene hervormingsbeweging, de Brahma-Somaj, welke zich omstreeks het midden dezer eeuw, vooral onder leiding van K e s h u b Chunder Sen, onder de Hindoe's(zie§18)begonte openbaren. De denkbeelden harer aanhangers gelijken in menig opzicht op die zijn uitgesproken door Jezus, voor wien zij dan ook grooten eerbied hebben.

Blijmoedige plichtsbetrachting en liefde jegens allen, eisch des Christendoms Matth. 5 : 13-16, 43 -48; 6 : 31—34; 7 : 1—5, 11 v.; 10 : 28; 11 : 28 - 30; 18: 10; 26 : 39; Luk. 10 : 30 - 37. — Het geluk volgens het Christendom niet afhankelijk van uitwendige dingen Matth. 5 : 3—9; 6 : 1, 5; Mark. 7:6—15.— Vertrouwen op de zegepraal van het goede, ook zonder geweld Matth. 13 : 31—33; Mark. 4 : 26—29.

Omtrent het goede in andere godsdiensten vgl. § 16, 18 v., 22.

Woorden van Keshub Chunder Sen in „Levenslicht" no. 262, 435.

Hoe zal een mensch, die de beginselen des Christendoms in zich heeft opgenomen, persoonlijk trachten te leven?

Waartoe zal hij anderen willen zien komen?

Welk vertrouwen zal hij koesteren, en waar zal dit hem van terughouden ?

Waarom is de godsdienst van Jezus naar ons inzien geschikt om overal te worden aangenomen?

Sluiten