Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tracht tevergeefs eene kerk zonder dogroen te stichten.

1578. 6 Jan. Pacificatie van Gent vernietigd. Unie van Atrecht.

Alexander Farnese.

Petrus Datenus, eerst monnik te Poperingen in West-Vlaanderen ; van 1555—'66 predikant te Frankfort en te Gent, eindelijk geneesheer te El, burg, waar hij in 1590 overleed. Eerste Waalsche Gemeente in Noord-Nederland te Amsterdam.

Godsdienstvrede in Nederland.

1579. 23 Jan. Unie van Utrecht.

1580. Oranje door Paus Gregorius XIII in den ban gedaan; door Filips vogelvrij verklaard.

De Staten van Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland bieden den Prins de oppermacht over hunne gewesten aan.

1581. 24 Juli. Prins Willem aanvaardt het Stadhouderschap.

1582. Paus Gregorius voert de viering van het Paaschfeest weder in.

1583. Bevestiging der Gereformeerde kerk in de Nederlanden als Staatskerk.

1584. 10 Juli. Prins Willem I vermoord.

1586. Kerkenorde vastgesteld op -de Synode te 's Hage.

1591. Provisioneele kerkordening der Staten van Holland.

1598. 13 Apr. Edict van Nantes door Hendrik IV verleend, waarbij aan de Hervormden vrije uitoefening van hun Godsdienst wordt verzekerd. In de St. Laurenskerk te Alkmaar wordt het eerst hier te lande de leer der Hervormden verkondigd.

Sluiten