Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenen telde hij onder zijne begunstigers en vrienden.

1680. Verschoristen, ook Hebreeuwen genoemd, omdat zij wilden, dat alle leden der kerk den Bijbel in de grondtaal bestudeeren zouden, eene secte gesticht door Jakob Verschoor, afgezet predikant in Walcheren. Dood van Antoinette Bourignon de la Porte, geb. te Rijssel, eene dweepster, die zich te Praneker als de vierde persoon in de godheid wil doen vereeren.

1683. De Hattemisten, eene secte, gesticht door Pontiaan van Hattem, afgezet als predikant te Pilipsland.

1685. Het Edict van Nantes herroepen door Lodewijk XIV, waardoor vele Hugenoten een veilige schuilplaats in ons land zochten.

1691. De betoverde wereld van Balthazar Bekker, predikant te Amsterdam, voor het eerst uitgegeven. Roel, Hoogleeraar aan het Atheneum te Praneker, wordt door de Staten van Friesland wegens zijne ketterijen het zwijgen opgelegd.

1697. Vruchteloos coloquium te Middelburg tusschen Schorer en Fruytier, met Verschoor en Grietje van Dijk.

1700. Dood van Verschoor. Zijne secte blijft onder leiding van zijne discipehn Grietje van Dijk.

1702. De Nederlandsche Bisschoppen der Jansenisten door Paus Clemens XI afgeschaft. Van de Roomsche kerk in Nederland wordt eene missie gemaakt.

1708. De Paos maakt het feest der onbevlekte ontvangenis van Maria tot een verplicht feest voor de geheele Christenheid.

De Staten spreken de verbanning der Jezuiƫten uit Noord-Nederland uit.

Sluiten