Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afgescheidenen naar Noord-Amerika en sticht Pella in Iowa.

1853. Nederland in vier bisdommen onder één aartsbisdom verdeeld door Paus Pius IX.

De April-beweging daartegen.

Aug. Nieuwe wet -op de Kerkgenootschappen.

1854. Nieuw formulier ter onderteekening voor de predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk.

6 Dec. De Theologische School der Christelijke Afgescheidene Gemeente te Kampen geopend.

1858. 2 Dec. De Nederlandsche Gereformeerde Zendingvereeniging te Botterdam opgericht.

185$. April. Utrechtsche Zending-Vereeniging opgericht. Mei. Gereformeerde Zending-Vereeniging te Amsterdam opgericht.

1863. 1 Juli. De slavernij in Nederlandsen West-Indië afgeschaft.

1864. Gymnasium of opleidingsschool tot het predikambt te Zetten opgericht.

1869. Op de Synode der »Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland, te Middelburg gehouden, wordt besloten haar voortaan » Christelijke Gereformeerde Kerk" te noemen.

De Gemeente > onder het Kruis" wordt opgeheven

en voegt zich bij de Chr. Geref. Kerk. 1877. Stedelijke Universiteit te Amsterdam opgericht. 1879. Stichting der »Vrije Universiteit" van de »Vereeni-

ging voor Hooger onderwijs op Gèreformeerden

grondslag" te Amsterdam.

Sluiten