Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen twee ïeeds vroeger wereldkundig gemaakte ontdekkingen weg te nemen en de vroegere theoriën in een hoogere wet te doen opgaan. Maar de resultaten van zijn onderzoeken lagen, even als de inspanning die daaraan was voorafgegaan, boven de waardeering van de oningewijden.

Zoo is het op elk gebied van kunst en wetenschap. Er zijn grootheden van den eersten rang, die daarom zich onttrekken aan de algemeene bewondering, omdat de vruchten van hun geest en talent zich niet aanstonds als smakelijk en voedzaam voordoen aan de groote menigte, die toch ten slotte er door gebaat wordt.

Baur nu behoort, volgens mijne overtuiging, tot het getal van die eminente geleerden, wier tijdelijke onbekendheid en impopulariteit begrijpelijk is, wier roem niet dan langzaam kan worden uitgebreid, daar zij een licht ontstaken, dat niet aanstonds door een ieder kan worden verdragen. Maar die onbekendheid behoeft niet, behoort niet te blijven voortduren. Op allen, die zich bewust zijn aan zulke mannen veel verplicht te zijn, op allen, die zich in het door hen ontstoken licht verblijden en gelukkig gevoelen, rust de taak om naar vermogen er toe bij te dragen, dat aan hunne verdiensten recht wedervare. Wat mij betreft, het besef mijner geringheid heeft mij lang weêrhouden te doen wat mijne ingenomenheid met den grooten Tiibinger mij ingaf. Dat ik eindelijk mijne aarzeling heb overwonnen, is grootendeels toe te schrijven aan het verschijnen der twee verhandelingen, die, om zoo te zeggen, het onderwerp bij ons hebben aan de orde gesteld en ingeleid. Na dezen hoogstverdienstelijken arbeid onzer landgenooten, is de taak van Baur's vrienden en bewonderaars, om zijne verdiensten m het licht te stellen, aanmerkelijk vereenvoudigd, ik zou zelfs zeggen, overbodig gemaakt, ware het niet, dat de groote omvang en het deftig uiterlijk van deze monografieën grond gaven voor de vrees, dat zij in het lot zullen deelen van de meeste werken door geleerde genootschappen bekroond en uitgegeven, namelijk van door weinigen slechts gelezen te worden

Sluiten