Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De biografie van Baur is in weinige woorden samen te vatten. Ja, wanneer men de uiterlijke omstandigheden alleen wilde vermelden, waardoor het zich kenmerkte, dan zou dit leven de moeite niet waard zijn om beschreven te worden. Geen schitterende daden, geen treffende lotwisselingen, geen belangrijke incidenten of dramatische ontknoopingen vallen hier te verhalen. Vervelend als van een gelukkig volk is de geschiedenis van dezen gelukkigen man. Alles ademt hier rust en kalmte. Stille vrede is het, die u tegenkomt bij zijn wieg, in de Wurtembergsche dorpspastorie — die u bijblijft, als gij hem naar de kloosterlijke scholen in Blaubeuren, Maulbroun en Tübingen vergezelt — die u niet verlaat, als gij hem volgt in het openbare leven, te midden zelfs van den soms heeten strijd, waaraan hij persoonlijk deel nam.

Maar laat ons ten minste enkele bijzonderheden van dit aan de studie geheel toegewijde leven vermelden. Dat de knaap en jongeling zijn leertijd niet ongebruikt bet, behoeven wij niet met attesten en testimonia aan te toonen. Indien de elkander in korten tijd opvolgende aanstellingen aan onderscheiden geleerde inrichtingen te Schönthal, Tübingen en Blaubeuren het niet bewezen, hoe gunstige gedachten men van den jongen man koesterde, op schitterende wijze zou het aan den dag komen, toen in de theologische faculteit te Tübingen door den dood van Bengel eene vacature was ontstaan. In spijt van de orthodoxe tradities dezer hoogeschool, in strijd met de wenschen van de kerkmannen, werd Baur, destijds (1826) 34 jaren oud, gekozen. Was ook zijne rechtzinnigheid van een zeer verdacht karakter, daartegenover stond, dat hij, gedurende zijn negenjarig professoraat te Blaubeuren, zoowel door zijn degelijk boek over Symboliek en Mythologie, als door het uitmuntend gehalte van zijn mondebng onderwijs, zich èn als geleerde èn als docent van den eersten rang had doen kennen, zoodat dan ook de publieke opinie met beslissende kracht hem proclameerde als den aangewezen kandidaat, en aan zijne benoeming den doorslag gaf.

Ware den nieuwbenoemde een strijdlustige aard eigen geweest, hij zou gelegenheid in overvloed hebben gehad aan die zucht bot te vieren, nu hij zich geplaatst zag naast ambtgenooten, die alle krachten hadden in te spannen om onder den versleten mantel van het oude supranaturalisme, hunne wetenschappelijke

Sluiten