Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te gaan onderzoeken of dan bijgeloof en vooroordeelen op elk ander gebed minder hardnekkig zijn, of de gezonde begrippen m de politiek, de staathuishoudkunde, de hygiëne, zooveel gereeder ingang vinden. Wat ik voor 'toogenblik slechts wilde herinneren is dit, dat Baur bij zijn strijd tegen de heerschende meening aangaande het Johannes-evangelie een buitengewone macht tegen zich over had, in den waan aan de. ernstig denkende Christenen van allerlei ontwikkeling gemeen, als zou door het prijsgeven van het geloof aan de echtheid van dit evangelie de gevoeligste slag worden toegebracht aan den eerbied voor het Christendom zelf.

Aan dien waan kon langs geen anderen weg een eind worden gemaakt dan door de verspreiding van juiste voorstellingen aangaande de wezenlijke betrekking die er bestaat tusschen het Christendom van Jezus zelf en den inhoud van het Johannes-evangelie. En dien koninklijken, maar tegelijk langen en moeilijken weg heeft Baur ingeslagen. Ja, wel was hij lang en bezwaarlijk die weg! Zoo diep geworteld was het geloof aan de echtheid van het «rechte, zarte Hauptevangehum," zooals Luther het vierde onzer evangelieën noemde, dat men zich maar niet los kon maken van de overtuiging, dat het beeld van Jezus, zooals het door den lievehngsdiscipel was geteekend, geen ander was dan dat van den Jezus der historie. Die gronddwaling moest worden uitgeroeid. Het bewijs moest geleverd worden, dat de meest betrouwbare berichten aangaande Jezus het aannemen van Johannes als historische bron ten eenenmale verboden. Dat bewijs leverde Baur vooreerst door' de meerdere geloofwaardigheid der oudere evangelieën, Mattheus, Marcus en Lucas, gewoonlijk de Synoptici genoemd, tegenover Johannes te doen uitkomenvervolgens door aan te wijzen, hoe de eigenaardige beschouwingen van het vierde evangelie ons in een tijd verplaatsen van de apostolische eeuw ver verwijderd; eindelijk, door de volkomen onwaarde te bewijzen van de kerkelijke overlevering die een onmiddellijk Apostel van Jezus als auteur van dit evangelie aanwijst.

Was nu uit de voorafgaande zorgvuldige analyse van den inhoud des evangelies gebleken, dat het den schrijver te doen was, met om biografische bijzonderheden uit het leven van den leeraar van Nazareth voor de vergetelheid te bewaren, maar alleen om in een destijds in zwang zijnden vorm, door mid-

3

Sluiten