Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is een teeken der Goddelijkheid van het Evangelie des kruises, dat het niet, gelijk vele menschelijke stelsels, arm en beperkt is in belangrijke inzigten en voor het leven heilzame denkbeelden. Even gelijk het werk der schepping en voorzienigheid van God, levert dat Goddelijke Evangelie eenen rijkdom van de belangrijkste en heilzaamste beschouwingen, die in den volsten zin onuitputtelijk mag heeten. Het groote geheel, dat God door het Evangelie des kruises van Christus beoogt, is de verzoening der wereld met God. Maar om eene gansche wereld, eene van God afkeerige, in de zonde verzonkene wereld te verzoenen en te hereenigen met den heiligen God, en haar lust en moed en kracht te geven, ten einde in bestendige en innige gemeenschap met den Vader in den hemel televen;—M.G.! daartoe is zoo veel en veelerlei noodig: en dat alles, alles schenkt God ons door het Evangelie des kruises.

Wij willen dan thans, met ter zijdestelling van zoo vele andere gewigtige waarheden als in het Evangelie mogen vervat zijn, onder bede om Goddelijke verlichting, op één enkel belangrijk punt onverdeeld onze godsdienstige aandacht vestigen. Mogt onze overdenking, on-

Sluiten